สกสว. จับมือ บพข. เปิดฟลอร์รับฟังความเห็น จัดทำแผนวิจัยด้าน AI ของประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ สกสว. ร่วมกับ บพข. จัดงานเสวนาออนไลน์ “How AI can improve cybersecurity” เพื่อรับฟังความเห็นจากวิทยากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลมาสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญเพื่อการออกแบบแผนวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ของประเทศ โดยเฉพาะประเด็น cybersecurity ทรัพยากรด้านกำลังคน รวมถึงการต่อยอดปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ให้สูงขึ้น

ในยุค New normal เทคโนโลยีดิจิทัลถูกใช้ในหลากหลายมิติ และใกล้ตัวทุกคนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ใกล้ตัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน การหาแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงจัดเวทีเสวนาออนไลน์ออนไลน์ How AI can improve cybersecurity” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อประเด็นเทคโนโลยีพื้นฐานด้าน cybersecurity ทรัพยากรด้านกำลังคน ไปจนถึงการพัฒนาใช้ AI ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ให้สูงขึ้น

โอกาสนี้ ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สกสว. และผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า จากการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั่วโลกเป็น Digitalization มากยิ่งขึ้นปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร ประชุม ทำงาน ก็ล้วนทำผ่านระบบไอที คลังข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้โลกก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลในหลากหลายมิติ สกสว. ในฐานะหน่วยงานด้านจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และกรอบวงเงินงบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (ววน.) ได้จัดทำแผนวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จัดทำแผน ววน. ฉบับปี 2566-2670 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการ และพึ่งพาตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นเองหรือมีการต่อยอด ภายในประเทศ การมีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐเป้าหมาย และผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัตโนมัติ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีนัยสำคัญ และมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายภาคส่วนมาบรรยายและให้ข้อคิดเห็น ประกอบด้วย รศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล  พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์ SVP – Head of Digital Architecture ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ  คุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้มุมมองด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในด้านวิชาการ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น โดยข้อมูลสำคัญหลังจากวันนี้ จะนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญเพื่อการออกแบบแผนวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ของประเทศต่อไป