สิทธิที่ควรรู้ของทายาทผู้เสียชีวิต

 

เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกคนก็คือการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน ซึ่งในกรณีการเสียชีวิตนั้นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือทายาทเช่น สามี-ภรรยา บิดา-มารดา,บุตร หรือญาติพี่น้องของผู้ประกันตนนั่นเอง  ในส่วนของเงื่อนไขในการได้รับสิทธิของทายาทนั้น ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตายนั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่ Line @ssothai และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

#สิทธิประกันสังคม #สิทธิประโยชน์ #SSOTHAI #SSONEWS #กระทรวงแรงงาน #ผู้ประกันตน #ม39 #ม33

#สิทธิ์ที่ควรรู้ของทายาทผู้เสียชีวิต #เงินค่าทำศพ #เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต #เงินบำเหน็จชราภาพ #ทายาทผู้เสียชีวิต