ศาลเยาวชน จับมือ ร.ร.สามเสนนอก ให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว-แนะแนวเรียนต่อ

“โครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” จัดพิธีเปิดไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนางสาว ศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

นายประกอบกล่าวว่า สังคมยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีความซับซ้อน เทคโนโลยีมีผลดีในการช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัด และชื่อมโยงสังคมโลกรับรู้ข่าวสารถึงกันอย่างรวดเร็ว แต่ท่ามกลางประโยชน์ที่มีมากมายแต่อีกมุมหนึ่งก็สร้างปัญหาให้กับสังคม เด็กและเยาวชนในหลายด้าน

“ด้วยความอ่อนเยาว์ต่อโลกทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อ กระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข สร้างปัญหาให้กับครอบครัว รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต”จากปัญหาที่เกิดขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงมีนโยบายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันและปรับตัวอยู่ได้ในสังคมท่ามกลางสิ่งที่ล่อแหลมมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ด้วยการจัดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพพร้อมความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายใกล้ตัวเพื่อช่วยป้องกันให้เด็กและเยาวชน เอาตัวรอดจากภัยสังคม และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัว

นอกจากนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังประสานงานกับทางโรงเรียนร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าที่ ให้ความเคารพต่อผู้อื่น ไม่ยุ่งกับยาเสพติด สิ่งอบายมุขทั้งหลาย ฯลฯ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปลูกฝังสิ่งต่างๆดังกล่าวข้างต้นเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเข้าสู่วัยรุ่นมักจะให้ความสำคัญกับเพื่อนและเป็นช่วงของการแสวงหาสิ่งใหม่ หากเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งก็จะเลือกเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม รู้จักหลีกเลี่ยงภัยที่เข้ามาใกล้ตัวได้ สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคนเก่งและดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโต ทัดเทียมกับนานาประเทศได้

สำหรับโครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมือประสานงานให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชนและส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสานฝัน และปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนของสังคมที่มีคุณภาพ ร่วมกับ 4 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนสายไหม และโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ