DGA Thailand จับมือร่วมพัฒนาระบบบริการภาครัฐสู่ประชาชน

จากสถานการณ์ความผันผวนและความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะทางธรรมชาติ หรือการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ส่งผลให้วิถีชีวิตแตกต่างไปจากเดิม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลให้หลายองค์กรต้องตื่นตัวและปรับตัวอยู่ตลอด โดยหลายองค์กรก็เริ่มปรับตัวให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพราะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว มีความสะดวกสบาย และมีความแม่นยำ

ทั้งนี้ในโลกยุคปัจจุบันประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการ และบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลที่สนใจผ่านเว็บไซต์ https://portal.info.go.th/ ที่รวบรวมและจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ให้เข้าถึงได้โดยสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครบวงจร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อที่ซ้ำซ้อนลง รวมทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการ โดยการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการบริการจากทางภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมสิทธิและสวัสดิการที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยควรทราบ ภายใต้บริการของ info ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ พัฒนาโดย DGA Thailand หรือ สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ปรับตัวให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี

เรียกได้ว่า ทุกวันนี้ สังคมไทยไทยเรามีพัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อยุคสมัย การใช้งานระบบออนไลน์ก็มีมากขึ้นแตกต่างไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง เมื่อการสื่อสารนั้นง่ายขึ้น สังคมโลกก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เราสามารถรับรู้ข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย เป็นเหตุผลให้หลาย ๆ องค์กรต้องปรับตัวต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมปรับตัวให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี โดยการนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน และคาดว่าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนแต่ละคนได้เข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของตนเอง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงให้ข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (SME) ด้วยการบูรณาการกลไกภาครัฐ สนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัล
  • การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ภาครัฐมีการปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทุกคน โดยสามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้ผ่านช่องทางดิจิทัล
  • สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อการพัฒนาบริการของภาครัฐ และการกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศ ด้วยการเสนอความคิดเห็นด้านนโยบาย หรือประเด็นการพัฒนาประเทศผ่านช่องทางดิจิทัล

แนะนำบริการของภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แนะนำการบริการของภาครัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่สมบูรณ์และครอบคลุมแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบทความที่ให้ข้อมูลและบอกเล่าทุกขั้นตอนของการขอรับบริการต่าง ๆ พร้อมทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถทำตามได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการขอใบขับขี่ประเภทต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่แท็กซี่ หรือการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ การยื่นภาษีประจำปี บริการด้านการศึกษา การหางานผ่านระบบออนไลน์ การเป็นผู้ประกันตนสำหรับผู้ว่างงาน ลูกจ้าง แรงงาน และงานบริการอื่น ๆ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทุกปัญหามีทางออกหากเข้าถึงรัฐสวัสดิการ

ในวันที่วิกฤตเศรษฐกิจถาโถม ประชาชนหลายคนตกงานขาดแหล่งรายได้ การเข้าถึงรัฐสวัสดิการ กลายเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาทุกข์ระยะยาวที่หลายคนในสังคมไทยต้องการ เพราะจะช่วยรักษาความป่วยไข้ของผู้คนจากพิษเศรษฐกิจให้หายเป็นปลิดทิ้งอย่างถ้วนหน้า หากประชาชนได้รับสวัสดิการจากรัฐที่ดี จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยได้ ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในสถานะไหนของสังคม ก็จะได้รับสวัสดิการที่เหมือนกัน

นอกจากปัญหาการว่างงานแล้วนั้น ในสังคมไทยยังคงมีปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาด้านการศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต หรือ การบริการสาธารณะต่าง ๆ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงรัฐสวัสดิการที่ดี โดยได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ ความเข้าใจ ไม่ว่าจะประสบพบเจอปัญหาใด ๆ จะก้าวข้ามผ่านมันได้เสมอ ซึ่งความช่วยเหลือนั้นมีความหลากหลาย เหมาะกับคนหลายกลุ่ม เช่น สิทธิผู้ประกันตน ประกันว่างงาน สวัสดิการสำหรับเด็ก การตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร สวัสดิการผู้สูงอายุ เงินชราภาพ สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา สวัสดิการคนพิการ และสวัสดิการผู้ประกอบการและนักลงทุน โดยบทความที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการประชาชนจะเป็นแนวทางในการเข้าถึงสวัสดิการ การเช็กสิทธิ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้จุดบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่สามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกัน

สรุป

รัฐบาลดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการของภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป แต่การเข้าสู่ยุคของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงภาคประชาชน ดังนั้นในการร่วมมือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ

สิทธิและการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของประชาชนที่เราได้รวบรวมมา สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามวัน เวลา หรือประกาศใหม่ สามารถศึกษารายละเอียด​เพิ่มเติมได้ที่ https://portal.info.go.th/

reference:

https://www.dga.or.th/document-sharing/dg2021/

https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/61694/


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ