“เราคือครอบครัวเดียวกัน”

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ SPRC ไม่เคยหยุดพัก ไม่หยุดพัฒนาชุมชนเพื่อคนระยอง ด้วยความห่วงใยและปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้พี่น้องชาวระยองมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

จากเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันดิบบริเวณทุ่นลอยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เกิดการรั่วไหลเมื่อช่วงปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล SPRC เปิดเผยว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 10,000 ราย รวมทั้งสิ้นกว่า 293 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และมอบเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มประมงพาณิชย์  กลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและเรือข้ามฟาก และอาชีพอื่น ๆ

นอกจากนี้ SPRC ยังลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนในจังหวดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานความร่วมมือกับชมรมผู้ประกอบการหาดแม่รำพึง เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รองรับกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ระหว่างหารือและขอความเห็นชอบใช้พื้นที่หาดแม่รำพึงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“นับเป็นความท้าทายของ SPRC ว่าจะทำอย่างไรให้คนที่มาเที่ยวเกาะเสม็ด  ต้องมาเที่ยวที่หาดแม่รำพึง หาดทรายขาวที่ทอดยาว 12 กิโลเมตร เป็นหาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยผ่านกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เช่น การจัดงานเทศกาลดนตรี กิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำ เทศกาลอาหารทะเล กิจกรรมแคมปิ้ง ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นต้น”

สำหรับการดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม SPRC ได้ดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (กปน.) ตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานหลัก คือ กรมเจ้าท่า ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนฟื้นฟู ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันของทุ่นรับน้ำมันกลางทะเลของ บริษัท  สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนและโครงการเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พิจารณาแผนฟื้นฟูและติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าวประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานร่วมกับ SPRC เป็นไปตามมาตรฐานการฟื้นฟููระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท้องทะเลระยองให้กลับมาสวยงามอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ SPRC ยังได้จัดทำแผนฟื้นฟูธรรมชาติ ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชาวระยอง ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนา และเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยคาดว่าแผนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะแล้วเสร็จ และสามารถนำมาดำเนินการได้ภายในปีนี้เป็นต้นไป

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน SPRC จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับชุมชนโดยรอบอย่างแท้ จริง

ด้านการศึกษาและเยาวชน

SPRC เล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า องค์กรสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดย SPRC มอบทุนการศึกษาโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมอบทุนการศึกษารวม 12 ล้านบาท แก่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมปิโตรเคมี  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงาน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมครอบครัวเดียวกัน ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพนักงานที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการผลิต  การทำงานอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ SPRC ยังมอบโอกาสสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้เข้าร่วมงานกับองค์กรหลังจากจบโครงการฝึกงานอีกด้วย

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองในด้านการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราว บนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการจัดโครงการอบรม “YOUTH BLOGGERS” จำนวน 3 รุ่น ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนกว่า 150 คน และทำการจัดประกวดผลงานเรียงความ การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นจากเยาวชนตัวเล็ก ๆ แต่มีพลังงานอันยิ่งใหญ่…พลังของจิตใต้สำนึกรักบ้านเกิด ที่ปลุกกระตุ้นความหวงแหนสอดแทรกให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับพัฒนาความสามารถของเยาวชนในการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด  วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองได้อย่างสร้างสรรค์

นำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดการท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัด ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญ SPRC มีแนวคิดต่อยอดผลงานของเยาวชนบล็อกเกอร์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ “การทอผ้าตาสมุก (หรือกะหมุก)” เป็นผ้าพื้นเมืองหายาก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้มาเยือนด้วยความภาคภูมิใจ

มากไปกว่านี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งต่อความห่วงใยไปยังเยาวชนนอกเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ผ่านโครงการ “สานฝัน ปันสุข” โดยการนำจิตอาสาไปทำการปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหาร ซ่อมแซมและติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ สร้างห้องสมุด บริจาคหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ณ โรงเรียนดูบลอคี และศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านซอแข่ลู่ จ.ตาก รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 800,000 บาท

ด้านคุณภาพชีวิต

การจัดกิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด..กับน้องสตาร์” บริษัทฯ มอบเงินทำบุญและของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนพนักงานบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้แก่ “กองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด” อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพด้านการออกกำลังกาย SPRC จัดกิจกรรมแอโรบิกสัญจร “เต้นท้าโรค โยกไปกับชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มุ่งหวังให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการเต้นแอโรบิก อีกทั้งยังจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำด้านการออกกำลังกาย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะ รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบของการออกกำลังกายให้พี่น้องในชุมชนได้

SPRC มอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2560 รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองและเขตภาคตะวันออก โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่มอบนั้น นับเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลและช่วยให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือชุมชนรอบรั้วด้วยการมอบชุดและอุปกรณ์กันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 อาหารและน้ำดื่ม บัตรน้ำมัน CALTEX StarCard และเงินบริจาค ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ ตู้ปันสุข SPRC ร่วมต้านโควิด แบ่งปันกันเชื้อ สู้ด้วยหัวใจสู้ภัยไปด้วยกัน สุขแห่งการให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งมียอดรวมการบริจาคกว่า 3.5 ล้านบาท

สำหรับการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้น SPRC ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จัดกิจกรรม “The Mermaids & Fisherman Market” (เดอะเมอร์เมดส์ และ ฟิชเชอร์แมน มาร์เก็ต) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง โดยในงานนี้สามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดได้กว่า 1,300,000 บาท ส่งผลให้พี่น้องชุมชนและร้านค้า มีรายได้ในช่วงวันหยุดยาว

ด้านสิ่งแวดล้อม

SPRC เล็งเห็นถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและทะเลเป็นสำคัญ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาด และปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ซึ่งขยะบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นับเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทางทะเล

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมอาชีพชาวประมงจังหวัดระยอง โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย นำพนักงานจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นประจำปีทุกปี โดยปี 2565 นี้นับเป็นปีที่ 20 ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศวิทยาใต้ท้องทะเลไทย เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล่ และยังสนับสนุนกลุ่มประมงให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์อาชีพประมงและการเรียนรู้วิถีชีวิตคน

ด้านสานสัมพันธ์

การร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในชุมชน

ครอบครัว SPRC ลงพื้นที่มอบ “ถุงห่วงใย” กว่า 2,000 ชุด ให้กับพี่น้องชุมชนในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งได้มีการพูดคุย สอบถามถึงข้อกังวลต่าง ๆ และแสดงถึงความห่วงใยไปยังพี่น้องในชุมชน

“เพราะทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SPRC”

S-Star การเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี และไม่เคยหยุดนิ่งและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

P-Professional มีความเป็นมืออาชีพ ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด

 

R-Reliable มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

C-Caring มีความห่วงใยใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสำนึกรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

“และเรารู้ดีว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นของทุกคน เราจึงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรมของเรา SPRC จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดี SPRC ขอสัญญาจากหัวใจ”

“สิ่งที่ SPRC พยายามดำเนินการ คือ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว เพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ เพราะ “เราคือครอบครัวเดียวกัน” ครอบครัวที่ปลอดภัย พร้อมพัฒนาและใส่ใจดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้คนในครอบครัวทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีไปด้วยกัน ”

One Caring Family Energizing Our Future

“ครอบครัวแห่งความห่วงใย ร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา”


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ