พระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ทำจากทองคำลงยา บรรจุเป็น 6 โกศ

เมื่อเวลา 08.43 น. วันที่ 27 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเก็บพระบรมอัฐิ โดยหลังพระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ 9 รูปเจ้าพนักงานภูษามาลา เปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิออก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเก็บพระบรมอัฐิ จุ่มลงในขันพระสุคนธ์ในทองคำลงยา แล้วทรงวางในพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร จำนวน 6 พระโกศ โดยพระโกศ สำหรับเก็บพระบรมอัฐิมี 3 รูปแบบ คือ พระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะนำไปประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระโกศทรงพระบรมอัฐิ ที่จะถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำหรับพระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ที่จะนำไปประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ถือเป็นครั้งแรก ที่สร้างพระโกศทองคำลงยาทรง 9 เหลี่ยม ตลอดทั้งองค์ เว้นส่วนยอด ประดับเพชรเจียระไนสีขาว รวมทั้งสิ้น 5,368 เม็ด ฝาพระโกศเป็นทรงมงกุฎเกี้ยวมาลัยทอง ส่วนยอดเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์และสุวรรณฉัตร เครื่องประดับพระโกศได้แก่ ดอกไม้เอว ดอกไม้ไหว เฟืองอุบะ และดอกไม้ทิพย์ ทำจากเงินบริสุทธิ์ ประดับรัตนชาติ ส่วนยาสีที่ใช้ได้แก่ สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระชนมวาร สีแดง เป็นสีแห่งพลังความเข้มแข็ง และการหลอมรวมดวงใจคนในชาติ และสีเขียวคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของประเทศด้วยพระเมตตาบารมีของพระองค์

พระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโกศทองคำลงยาประดับพลอยทรง 8 เหลี่ยม ปากผาย ส่วนฝาพระโกศเป็นยอดมหามงกุฎ 8 เหลี่ยมเช่นเดียวกัน

พระโกศ ทรงพระบรมอัฐิ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นพระโกศทองคำลงยาประดับพลอย 8 เหลี่ยม

สำหรับการเก็บพระบรมอัฐิ จะเลือกเก็บแต่ละส่วนของพระสรีระอย่างเล็กน้อย ซึ่งจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้พระบรมราชานุญาต ขึ้นรับพระราชทานพระบรมอัฐิไปบูชา

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์