ชมพระเมรุมาศยลราชประเพณี

หลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) รัฐบาลได้จัดนิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ?เปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ หลังเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการแล้วกระทรวงวัฒนธรรมจึงเปิดให้ประชาชนเข้าชม

นิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง?พระมหากรุณาธิคุณผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี?ของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีสืบทอดและอนุรักษ์ไว้มาตั้งแต่?อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจะได้เข้าชมพระเมรุมาศและอาคารประกอบที่จัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ

นิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่

1.นิทรรศการพระเมรุมาศ อาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ที่ใช้ในงานพระราชพิธี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงดงามในหลักปรัชญาการสร้างตามโบราณราชประเพณีและอย่างสมพระเกียรติ

2.บนพระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่อ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

เมื่อเสด็จอวตาร แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีจากสหรัฐอเมริกานิวัตประเทศไทย ตั้งแต่พระชนมพรรษา 1 พรรษา ทรงได้รับการอภิบาลจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

รัชกาลที่ร่มเย็น นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทรงงานด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่การเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎร ทำให้ทรงรับทราบปัญหา จึงทรงริเริ่มออกแบบ และทดลองโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไทย

เพ็ญพระราชธรรม ทศพิธราชธรรม ธรรมสำหรับพระราชาผู้ปกครอง 10 ประการ จากหนังสือ?พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน จัดพิมพ์พระราชทานในการ?พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร?มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื้อหาครอบคลุมทศพิธ?ราชธรรม 10 ประการ จากธรรมกถาในพิธีบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธ โดยสมเด็จพระญาณสังวร

นำพระราชไมตรี นำเสนอการทรงงานด้านการต่างประเทศของพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งการทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศ ซึ่งสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศเหล่านั้นก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือมากมายตราบจนปัจจุบัน

พระจักรีนิวัตฟ้า ประมวลภาพหลังจากการประกาศของสำนักพระราชวัง ประชาชนชุดดำหมื่นแสนหลั่งไหลเฝ้าส่งเสด็จขบวนพระบรมศพ ภาพประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งพระราชสาส์นและแถลงการณ์แสดงความอาลัยจากผู้นำต่างชาติ

นอกจากนั้นบนพระที่นั่งทรงธรรมยังมีจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจาก?พระราชดำริบนผนังขนาดใหญ่ 3 จุด ซึ่งจุดเด่นของภาพจิตรกรรมคือการวาดให้เหมือนสถานที่จริง ?คณะทำงานต้องลงพื้นที่โครงการอันเนื่อง?มาจากพระราชดำริ เพื่อถ่ายภาพป้ายโครงการและภูมิทัศน์ของแต่ละโครงการมาเป็นแบบในการวาด

3.บริเวณศาลาลูกขุน 6 หลัง และ?ทับเกษตร 1 หลัง เป็นนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ?ที่จะทำให้เห็นเบื้องหลังการทำงานทุกด้าน ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนกระทั่งแล้วเสร็จออกมาเป็นมณฑลพิธีที่สวยงามสมพระเกียรติ นิทรรศการส่วนนี้ ประกอบด้วย

สมมติเทวพิมาน : สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ เล่าเรื่องแนวคิด คติความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ ?ไทยที่สืบทอดมาจากสมัยสุโขทัย อยุธยา ?สู่รัตนโกสินทร์ พัฒนาการในเชิงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความหมายที่เป็นต้นแบบของพระเมรุมาศรัชกาลที่ 9

ณ วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง เล่าเรื่องขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ โดยจำลองบรรยากาศวิธานสถาปกศาลา หรือโรงขยายแบบเท่าจริง พร้อมทั้งจัดแสดงชิ้นส่วนวัสดุ อุปกรณ์ องค์ประกอบและงานตกแต่ง ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะสำหรับอาคารชั่วคราว และมีวีดิทัศน์ฉายภาพลำดับการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มวางฐานรากจนถึงการประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ

ประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ จัดแสดงลำดับขั้นตอนการจัดสร้างงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

สวรรค์บรรจงวาด : ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ จำลองภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิง และกล่าวถึงจิตรกรรมเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ?บนผนังพระที่นั่งทรงธรรม รวมถึงจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน

ยาตรากฤษฎาธาร : การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ จัดแสดงเรื่องราวการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมถึง?ราชรถ ราชยาน ที่สร้างใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ ราชรถปืนใหญ่ และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

ตระการวิจิตรศิลปกรรม : งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี เล่าเรื่องขั้นตอนการจัดสร้าง?งานประณีตศิลป์ อย่าง พระโกศจันทน์ ฟืนไม้จันทน์ ?ช่อไม้จันทน์ พระโกศทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยา และจัดแสดงแบบเครื่องสังเค็ดและตัวอย่างงานเครื่องสด

นำสัมผัสพระสุเมรุ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา จัดแสดงที่อาคาร?ทับเกษตร เป็นนิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา มีพระเมรุมาศจำลองให้ผู้พิการได้สัมผัสของจริงแทนการมองด้วยตา โดยมีอาสาสมัครนำชมและจัดทำซีดีเสียงบรรยายสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน ?มีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ

5.ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดแสดงพันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก?ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น และนาข้าวที่ออกแบบขอบคันนาเป็นเลขเก้าไทย

นอกจากนิทรรศการภายในมณฑลพิธีแล้ว ?ยังมีการแสดงมหรสพทุกคืน ในเวลา 18.00-22.00 น. ที่เวทีด้านนอกมณฑลพิธี และพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ มีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม นอกจากนั้นบริเวณศาลาลูกขุนยังมีการประโคมดนตรีวันละ 10 วง เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ สามารถเข้าชมได้ในเวลา 07.00-22.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องผ่านจุดคัดกรอง 5 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณท่าช้าง บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ?(รด.) บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำหรับผู้พิการใช้จุดคัดกรองบริเวณหลังกระทรวงกลาโหม ที่สำคัญต้องเตรียมบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรเข้าชมนิทรรศการ

สิ่งที่ขอความร่วมมือในการเข้าชมคือ ต้องแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีแขน เนื้อผ้าไม่บาง?ไม่รัดรูป ไม่สวมกางเกงขาและกระโปรงสั้น?ไม่สวมกางเกงยีนส์ฟอกสีซีดหรือขาด ไม่สวม?รองเท้าแตะ ไม่สัมผัสแตะต้องพระเมรุมาศและสิ่งที่จัดแสดง ไม่เด็ดไม่เหยียบดอกไม้และต้นไม้ ?เข้าชมพระเมรุมาศที่ลานด้านล่างเท่านั้น ห้ามขึ้นบนองค์พระเมรุมาศ ให้ถ่ายรูปในกิริยาอาการสำรวม เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งหมดเวลาต้องรีบออกจากพื้นที่เพื่อรักษาเวลาให้ผู้เข้าชมรอบต่อไปได้เข้าชม