ตามรอยพระยุคลบาทในหลวง ร.9

บทบรรณาธิการ

ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อ 13 ต.ค. 2559 แม้คนไทยทั้งประเทศยังไม่คลายความโศกเศร้า แต่เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างน้อมนำแนวปฏิบัติ และหลักปรัชญาของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและการทำงาน

13 ต.ค. วันที่คนไทยร่ำไห้ทั้งแผ่นดินเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ นอกจากทุกภาคส่วนตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสถิตในสรวงสวรรค์ ทรงอภิบาลคุ้มครองประเทศไทย พสกนิกรชาวไทยแล้ว การเจริญรอยตามพระยุคลบาท และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส สืบสานพระราชปณิธาน ถือเป็นการแสดงออกเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณดีกว่าวิธีอื่นใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง ซึ่งทั่วโลกยกย่องและให้การยอมรับ และล่าสุดเพิ่งได้รับการสดุดีจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มาเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ

ขณะเดียวกันก็สามารถนำหลักปฏิบัติ 10 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามตลอดระยะเวลาที่ทรงงาน มาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นคนดี ข้าราชการ นักการเมืองที่ดี ของสังคมและประเทศชาติ

โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” คือ 1.ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 2.มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง 3.ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด4.มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 5.รับฟังความเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดที่แตกต่าง 6.มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 7.มีความสุจริต และความกตัญญู 8.พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง 9.รักประชาชน และ 10.การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อ “พ่อหลวงของปวงชน” สิ่งที่พสกนิกรไทยทั้งชาติควรกระทำ คือการปลุกจิตสำนึกรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมสืบสานพระราชปณิธานจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะการตามรอยพระยุคลบาท สานต่องานที่พ่อทำ นอกจากชี้ให้เห็นถึงศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว ยังแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างแท้จริงอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ