ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 6

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชาย เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เมื่อปี 2453 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ