ในหลวง พระราชินี เสด็จฯทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน

ในหลวงรัชกาลที่ 10

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ธันวาคม เวลา 18.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เวลา 18.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน นักเรียนทุนพระราชทานฯ ดีเด่น
 

รุ่นที่ 11 และครูดีเด่น ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ในโอกาสนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วยโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2552

โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทานฯ ไปแล้ว 608 ล้านบาท มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ไปแล้ว รวม 13 รุ่น จำนวน 2,088 ราย ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานฯ บ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว รวม 7 รุ่น จำนวนเกือบ 800 ราย ซึ่งร้อยละ 66 ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน 

สำหรับในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 จำนวน 152 ราย และมีนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 13 จำนวน 1,012 ราย ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้รับทุนพระราชทานฯ ต่อเนื่อง รวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้ จำนวนทั้งสิ้น 94 ล้านบาท ส่วนนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ

อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 จำนวน 10 ราย ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา รวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาค จำนวน 8 ราย เป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ

นอกจากนี้ ในปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีละ 10 ทุน 

โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 10 ราย ทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 2 ปี จากนั้น จึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ และตอบแทนคุณแผ่นดิน