ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายกฯ บังกลาเทศ เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส นายกฯ บังกลาเทศ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันที่ 25 เมษายน 2567 เมื่อเวลา 17.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เชค ฮาซีนา (Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16-21 มกราคม 2535 และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวบังกลาเทศหลายครั้ง กับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเกษตรกรรม และด้านการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบังกลาเทศ

Advertisment

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระดับรัฐบาล และผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำในระดับสูง และมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยมี นายมุฮัมมัด ชาฮาบุดดิน เป็นประธานาธิบดีของประเทศ และมี เชค ฮาซีนา เป็นนายกรัฐมนตรี

Advertisment