โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการมหาดไทย-ผู้ว่าฯ 26 ตำแหน่ง

พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการมหาดไทย-รองผู้ว่าฯ และผู้ว่าฯ 26 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย ดังนี้

แต่งตั้งผู้ว่า