ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า “ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่าง ๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเรียนมา บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง”

จากนั้น รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ