ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2561-2562 เป็นวันแรก

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันแรก ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช รศ.มานิตย์ จุุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ ภาคแรก จำนวน 736 ราย บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วประทับพัก ณ ห้องรำไพพรรณี

จากนั้น เสด็จออกจากห้องรำไพพรรณี ไปยังห้องพระปกเกล้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ ภาคหลัง จำนวน 817 ราย บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทในพิธีดังกล่าว นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้ารับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.