กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานกระถางธูปศาลเจ้าแม่ทับทิม สามเสน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานกระถางธูปศาลเจ้าแม่ทับทิม สามเสน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกระถางธูปให้ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (เจ้าแม่ทับทิม) เขตดุสิต เนื่องในโอกาสมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย 2565

25 มิถุนายน 2565 ขบวนเกียรติยศได้อัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ มายังศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว (เจ้าแม่ทับทิม) เขตดุสิต ซึ่งนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้แทนกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีรับกระถางธูปพระราชทาน และพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน กำหนดจัดพิธีสมโภชกระกระถางธูปพระราชทานฯ ในวันที่ 25-26 มิ.ย. 65

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานกระถางธูปศาลเจ้าแม่ทับทิม สามเสน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถวายราชสดุดีว่า ข้าพระพุทธเจ้า นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในนามผู้แทนคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน และพสกนิกรเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ล้วนมีความปลื้มปีติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกระถางธูป ให้นำมาตั้งไว้เบื้องหน้าเทวรูปเจ้าแม่ทับทิม ตุ๊ยบ่วยเต๊งเหนี่ยง ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน

ด้วยพระราชศรัทธา ต่อเทพยุดาจีนใหหนำ และน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทยเชื้อสายจีนใหหนำ และพสกนิกรเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และจะจดจำจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จะดำรงไว้ ซึ่งจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกิจกุศลเพื่อผลประโยชน์แห่งสาธารณชนเป็นที่ตั้ง จะทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณี และมรดกอันล้ำค่าของบรรพชนให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย จะยึดมั่นในความสมัครสมานสามัคคี ตั้งใจทำดี โดยมีใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นดั่งหลักชัยแห่งศรัทธา

จะทำนุบำรุงรักษากระถางธูปพระราชทานนี้ ให้คงอยู่เป็น “เกียรติประวัติ” แห่งความจงรักภักดี ของบรรพชนชาวจีนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ใต้ร่มพระบารมีแห่งบรมราชจักรีวงศ์ จะทำนุบำรุงรักษากระถางธูปพระราชทานนี้ให้ดำรง “เกียรติยศ” แห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และจะทำนุบำรุงรักษากระถางธูปพระราชทานนี้ให้เป็นดั่ง “เกียรติคุณ” แห่งความงดงามทางวัฒนธรรมประเพณี ที่จะได้รับการสานต่อสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล อันมีพระสยามเทวาธิราช และเดชะบารมีแห่งเจ้าแม่ทับทิม ตุ๊ยบ่วยเต็งเหนี่ยง ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพสถานสากล จงดลบันดาล อภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยพระเกียรติคุณ ขจรไกลไปทั่วทิศานุทิศ พระราชกรณียกิจที่ทรงประสาทประสิทธิ์เพื่อสุขแห่งปวงประชา จงสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ ทั่วเขตขันธสีมา พระมหากรุณาธิคุณ เกื้อหนุนไทยให้ไพบูลย์วัฒนา ทรงพระเจริญ จำรูญพระบุญญา พระชนมายุ ยิ่งยืนนานผ่านเผ้า พระบารมีปกเกล้าชาวประชา ให้มั่นคงสถาพรเรืองวิไล ตราบกาลนาน