ในหลวง โปรดเกล้าฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายผ้าไตร วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

ในหลวง โปรดเกล้าฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายผ้าไตร วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ถวายผ้าไตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช มีพระชนมายุ 95 พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 95 พรรษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญน้ำสรง ดอกไม้ธูปเทียน และผ้าไตรมาถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรด และโปรดให้เชิญเครื่องสักการะมาถวายด้วย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2470 เป็นบุตรของนายนับ และนางตาล ประสัตถพงศ์ ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช 2560 ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปี่ยมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาพระปริยัติธรรม และวิปัสสนาธุระ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และเกื้อกูลประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด

ในหลวง โปรดเกล้าฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายผ้าไตร วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

ในหลวง โปรดเกล้าฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายผ้าไตร วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ในหลวง โปรดเกล้าฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายผ้าไตร วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช