พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ณ ไอคอนสยาม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 และพระราชทานพระราชดำรัสแด่ผู้มาเฝ้าฯ

วันนี้ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.05 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 27 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2563-2564 และ 2565

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพสตรีไทย ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทำคุณประโยชน์ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563-2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร เสร็จแล้วทรงจุดเทียนเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

หลังจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 4 ภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้านโกลเด้น เพลซ และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

อนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย

Advertisement

ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดงานวันสตรีไทย สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของสตรีไทย