ทักษะสำหรับอนาคต

คอลัมน์ : ถามมา-ตอบไปสไตล์คอนซัลท์
ผู้เขียน : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งสถานการณ์ COVID-19 ก็เป็นตัวเร่งให้การปรับเปลี่ยนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของวัฒนธรรมการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่งผลให้อาชีพและทักษะในการทำงานสำหรับโลกอนาคตต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ผลเช่นนี้ เมื่อดูผลวิจัยจาก Oxford University and Nesta ที่วิจัยเกี่ยวกับทักษะการทำงานในอนาคต และพบว่านี่คือ 5 ทักษะจำเป็นที่คนทุกคนต้องมี

1.Fluency of ideas-ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิด หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ออกมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำงาน-วิธีการที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้คือ การตั้งโจทย์ที่ท้าทาย และให้พนักงานช่วยกันระดมความคิดให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัด

2.Active learning-การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึงการขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งในโลกยุคปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก เพียงแค่ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็สามารถหาข้อมูลมากมายได้อย่างรวดเร็วแล้ว-องค์กรและหัวหน้างานต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยให้พนักงานมีโอกาสค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเอง แทนการป้อนคำแนะนำให้เพียงอย่างเดียว

3.Learning strategies-กลยุทธ์การนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ เป้าประสงค์ใหญ่ของการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรต้องการเห็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้างผลสำเร็จ และการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน-ทักษะนี้สามารถเพิ่มพูนได้ด้วยการเฝ้าดู (Monitor) กระตุ้น (Encourage) และติดตาม (Follow Up) กับพนักงานอย่างใกล้ชิดหลังการอบรมหรือพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า “สิ่งที่รู้” จะกลายไปเป็น “สิ่งที่ถูกนำไปปฏิบัติ”

Advertisment

4.Originality or Creativity-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถของพนักงานในการคิด และเสนอแนวทาง หรือไอเดียใหม่ ๆ-องค์กรและหัวหน้างานสามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ให้กับพนักงานได้ ด้วยการตั้งคำถามชวนคิด ยกเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นค่อยเปิดโอกาสให้พนักงานถกเถียงกัน (Discussion) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน

5.Coordination-การประสานงานเป็นความสามารถในการจัดระเบียบงานของตนเอง และประสานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนด-คุณสมบัตินี้สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ ด้วยการให้พนักงานฝึกฝนทักษะในการฟัง การเข้าใจสไตล์การทำงานที่แตกต่างของผู้อื่น และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Interpersonal Skill)

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่ออยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไป ด้วยการฝึกฝนทักษะสำหรับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ วันนี้