DPU จับมือ 4 บริษัท ปั้นนักบัญชีรุ่นใหม่ทำงานจริง

DPU

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยเฉพาะกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มีโอกาสจับมือกับ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ ประกอบด้วยบริษัท บัญชีกิจ จำกัด, บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด, บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ในการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่ทำงานในวิชาชีพบัญชี

โดยจะต้องผ่านหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี ภายใต้โครงการ “Fast Track Program : New Account DNA” ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนรายวิชาทางบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดภายในปีที่ 1 และเมื่อขึ้นปีที่ 2 สามารถขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานกับบริษัทสอบบัญชีชั้นนำทั้ง 4 แห่ง เพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ฉะนั้นนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพียง 2 ปี ส่วนปีที่เหลือจะเข้าไปทำงานจริงเพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาของการฝึกงานสามารถสมัครเข้าทดสอบรายวิชาต่าง ๆ จนทำให้นักศึกษาสามารถได้รับใบอนุญาต CP (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เร็วขึ้น

DPU

Advertisment

“ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู” รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า หลักสูตรปริญญาตรีแบบ CWIE (โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน) ภายใต้โครงการ Fast Track Program นี้ ทาง DPU จะนำร่องใช้กับหลักสูตรบัญชี

เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดแรงงานมากในขณะนี้ โดยจะมีการใช้รูปแบบ Fast Track กับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นในมหาวิทยาลัยด้วย

“ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาหลักในสาขาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเรียนครบทุกรายวิชาตามศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะออกไปทำงาน Full-time กับสถานประกอบการในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาสามารถจบการศึกษาใน 3 ปี หากเก็บสะสมหน่วยกิตครบตามหลักสูตร”

“ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม” คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการ Fast track program นั้น 4 บริษัทชั้นนำด้านบัญชีและสอบบัญชีจะตั้งสำนักงานด้านบัญชีและสอบบัญชีในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาทำงานจริงตั้งแต่ปีที่ 1

Advertisment

เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี, บันทึกบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบ ZTRUS สตาร์ตอัพชื่อดังที่ใช้เทคโนโลยี AI-OCR (ระบบการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ) กับงานบันทึกบัญชี และปิดบัญชี รวมทั้งทำงบการเงินสำหรับบริษัทเอกชนและมหาชน

“บริษัทชั้นนำดังกล่าวจะร่วมพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อให้นักศึกษาลงมือทำ (Learning by Doing) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยนักศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าวสามารถเรียนและทำงานไปพร้อมกันได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาจบออกไปจึงเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ทันที”

ดังนั้นโครงการนี้จึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระหว่างเรียนได้ ทั้งยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ความยั่งยืน โครงการ Fast track program จึงเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์วิชาชีพบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาบัญชีในยุคดิจิทัล

“พรชัย กิตติปัญญางาม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด กล่าวว่า นักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีปีที่ 1 ในรายละเอียดของการเรียนภายใต้หลักสูตรปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำบัญชีสามารถพร้อมทำงานได้จริงกับสถานประกอบการในการร่วมมือพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงทางวิชาชีพผ่านโครงการ New Accountant DNA ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี

“บริษัท บัญชีกิจ จำกัด กับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรามีจุดประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง(Learning by Doing) และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา เพราะหนึ่งในกุญแจสำคัญของการศึกษาคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การเรียนรู้นั้นจะช้าไม่ได้”

“ชวนา วิวัฒน์พนชาติ” Managing Partner บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด กล่าวเสริมต่อว่า นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เรียนวิชาบัญชีจนครบหลักสูตร สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบได้ทันที ไม่ต้องรอผลสอบ หรือใบประเมินใด ๆ ตรงนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีทักษะการบัญชีอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”

ขณะที่ “สุวิมล กฤตยาเกียรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวด้วยว่า ส่วนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเรียนวิชาเลือกพร้อมทำงานสอบบัญชี ตรวจสอบภายในอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บชั่วโมงสอบ และเตรียมสอบได้เลย ซึ่งสามารถเป็นผู้ช่วยสอบบัญชีได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3

ดังนั้นเราจะได้นักบัญชีดิจิทัลที่ทำงานได้จริง และมีประสบการณ์กับ Local Firms และพร้อมเข้าสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

ส่วน “ภคมน เลาหอารีดิลก” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้เรียกว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานในเรื่องของบัญชีจริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 พูดง่าย ๆ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็สามารถเข้าสู่ตลาดนักบัญชีและผู้สอบบัญชีได้เลย เพราะมีการฝึกฝนทักษะตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานจริง จนทำให้พวกเขาเติบโตในหน้าที่การงานเร็ว

ที่สำคัญ ตลาดมีความต้องการนักตรวจสอบบัญชีค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันนักศึกษาเหล่านี้ก็จะผ่านการเรียนรู้จากความหลากหลายของธุรกิจ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาหลังจบออกมาจึงมีงานทำอย่างแน่นอน

เพราะระบบการเรียนการสอนแบบนี้ไม่เพียงจะ “win win win” ทั้ง 3 ฝ่าย อันหมายถึงมหา’ลัย, นักศึกษา และบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี หากยังทำให้บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ “นักตรวจสอบบัญชี” ต่างมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยว่า แม้เขาจะเป็นบัณฑิตเพิ่งจบใหม่ แต่กลับมีคุณภาพอย่างดีเยี่ยม

นับเป็นโครงการที่น่าสนใจจริง ๆ