แรงงานต่างด้าวหลุดระบบ เสนอ ครม. ขยายเวลาต่อวีซ่าถึง 15 พ.ค. 2566

แรงงานต่างด้าว

ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่ขอต่อใบอนุญาตทำงาน ชำระเงินแล้ว ภายใน 13 ก.พ. 66 พร้อมขยายเวลาให้บริการ ศูนย์ CI 90 วัน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ขยายตัวและต้องการแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานไม่สามารถทำได้ทันภายในกำหนดเวลา เนื่องจากประเทศต้นทางไม่สามารถดำเนินการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้แรงงานของตนได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงแรงงานจึงเสนอต่อ ครม. จนมีมติเห็นชอบ

“ครม.ผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานและชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่ออยู่และทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วแต่กรณี พร้อมกับขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ของทางการเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรี จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลุดออกจากระบบ” รมว.แรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน กรมการจัดหางานจะออกเอกสารซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงาน ได้แก่ ใบรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ตามแต่ละกรณี คู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้รับอนุญาตทำงานตามกฎหมายแล้ว

นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงาน 4 สัญชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว หากประสงค์จะทำงานต่อไป ให้รีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ alien13febrenewal.doe.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยดำเนินการ ดังนี้

1.ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

2.เข้าสู่ระบบต่ออายุใบอนุญาต โดยเลือกสถานที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้างและคนต่างด้าว กรอกข้อมูล บต.50 และยื่นเอกสาร อ.5

3.พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย/พิมพ์ใบเสร็จออกจากระบบ เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทาง ตรวจลงตราขออยู่ในราชอาณาจักร และยื่นผ่านระบบ ภายใน 15 พฤษภาคม 2566

4.รอพิจารณาอนุมัติการยื่นต่ออายุ

5.รอรับใบอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการยื่นคำขอต่ออายุผ่านระบบ สามารถติดต่อสอบถามสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน