EDF ชวนบริจาคทุนเด็กด้อยโอกาส

คอลัมน์ : SD Talk

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทยที่ขาดแคลนเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงเร่งระดมหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยังรอโอกาสสำหรับปีการศึกษา 2566 ภายใน 30 มิถุนายนอีกอย่างน้อย 4,597 ทุน

“สรรเพชร นิลรัตน์” กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า จากการที่มูลนิธิ EDF เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2566 มาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดเมื่อ 30 มีนาคม 2566 มูลนิธิสามารถระดมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการต่าง ๆ จากจำนวนทั้งหมด 9,753 คน ได้แล้ว 5,156 ทุน

สามารถจัดสรรแบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,469 ทุน, ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 336 ทุน, ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 248 ทุน, ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 88 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 15 ทุน

ปัจจุบันมูลนิธิ EDF ยังคงต้องการรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2566 ภายใน 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 อีกอย่างน้อย 4,597 ทุน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาเข้ามาทั้งหมด เพื่อเติมเต็มความหวังของเยาวชนไทยที่ยังคงขาดแคลน และเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีการศึกษาที่ดีและจะได้มีอนาคตที่สดใสดีขึ้น

“จากประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาให้นักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทยมากว่า 35 ปี มูลนิธิ EDF เราตระหนักดีว่าปัญหาความยากจนมิใช่เพียงแค่การขัดสนด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการขาดแคลนโอกาสอีกหลาย ๆ ด้าน

Advertisment

เช่น โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ โอกาสการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ตนเองพึงได้รับ โอกาสการประกอบอาชีพ รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำพาพวกเขาให้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากไร้ได้อย่างยั่งยืน”

ดังนั้น การที่มีผู้ใหญ่ใจดีสักคนหยิบยื่นโอกาสด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสเหล่านี้ เพื่อช่วยให้พวกเขามีพื้นที่ยืนอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้นานมากพอที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาความขัดสนของครอบครัว เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการเตรียมพร้อมเปิดรับโอกาสต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต และใช้ประกอบอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน และชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่สนใจ มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ

Advertisment

ทั้งยังได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์, สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ฯลฯ

สำหรับองค์กร หรือผู้สนใจจะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2579-9209-11 (จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น.) อีเมล์ [email protected] หรือ Line : @edfthai ทั้งนี้ การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย