“เฟรเซอร์ส” วิ่งเพื่อเพื่อน ช่วยเหลือพนักงานและสังคม

เฟรเซอร์ส

กรอบการทำงานของ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ FPT ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ acting progressively, consuming responsibly และ focusing on people ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ทำให้เกิดการต่อยอดเป็นกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคล้องกับหลัก ESG (environment สิ่งแวดล้อม, social สังคม และ governance ธรรมาภิบาล)

นอกจากนี้ ESG กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดพนักงานในปัจจุบันให้อยู่กับองค์กร และมีส่วนร่วมในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ

สำหรับด้าน “focusing on people” เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้มุ่งให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่ม โดยเน้นความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะบริษัทเชื่อว่าพนักงานคือหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดูแลพนักงานให้มีความสุข

“ธนพล ศิริธนชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การดูแลพนักงานให้มีความสุข และได้สวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน

ธนพล ศิริธนชัย

นอกเหนือจากสวัสดิการทั่วไป บริษัทได้จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือพนักงาน Frasers Property Thailand” เป็นกรณีพิเศษ โดยกองทุนดังกล่าวพัฒนาต่อเนื่องมาจากกิจกรรม ‘วิ่งเพื่อเพื่อน’ (Run for Friends)” เมื่อปี 2560 ขณะที่ตอนนั้นเป็น บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Goldenland

โดยเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนพนักงานวิ่งเพื่อสะสมเงินเข้าหน่วยงานสาธารณกุศล โดยทุก 1 กิโลเมตร ที่วิ่งได้ บริษัทจะสมทบเงินให้ 10 บาท ซึ่งในปีดังกล่าวมีพนักงานร่วมวิ่งมากถึง 515 คน วิ่งสะสมระยะทางได้มากถึง 22,585.53 กิโลเมตร และมีเงินสมทบ 225,853.30 บาท และได้มอบเงินให้กับ 2 หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการศึกษา ได้แก่ มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากนั้น ในปี 2560 บริษัทเกิดไอเดียอยากกระตุ้นให้พนักงานทุกคนออกกำลังกายมากขึ้น จึงได้ต่อยอดมาสู่กิจกรรมการชวนพนักงานทุกคนมาร่วมกันวิ่งหรือเดิน เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ทั้งยังเป็นการทำเพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานผ่านกองทุนพิเศษเพื่อพนักงาน

เพราะทุกการวิ่งของพนักงาน บริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน ที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นต้องใช้เงินในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสวัสดิการปกติของบริษัท ขณะเดียวกัน ได้นำเงินบางส่วนช่วยเหลือองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการโหวตด้วย

“สำหรับกองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานจากกรณีฉุกเฉิน เช่น ความเจ็บป่วยชนิดฉับพลัน อุบัติภัยต่าง ๆ หรืออุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงอันเนื่องมาจากการทำงาน และความจำเป็นที่ไม่ฉุกเฉิน เช่น ความเจ็บป่วยชนิดเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทจัดให้ และเป็นกองทุนที่ไม่มีข้อผูกพัน”

“ปัจจุบันกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้ชื่อ ‘เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย วิ่งเพื่อเพื่อน’ (Frasers Property Thailand Run for Friends) โดยขยายกิจกรรมออกกำลังกายให้หลากหลายมากขึ้น เช่น เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปั่นจักรยานและว่ายน้ำ พร้อมทั้งเปิดให้เพื่อนและสมาชิกครอบครัวพนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ในปี 2564 ที่โควิด-19 ยังคงระบาดหนัก ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม Frasers Property Run for Friends ในรูปแบบ virtual run ภารกิจวิ่งสะสมระยะทางรวม 50,000 กิโลเมตร”

จ้างโค้ชสอนการเดิน-วิ่งถูกวิธี

นอกจากนั้น ยังเสริมด้วยการจ้างโค้ชมาสอนการเดินและการวิ่งที่ถูกวิธี มีการซ้อม และวอร์มร่างกายก่อนวิ่งจริง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เพียงพนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ยังเสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มีความลำบาก มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร และแต่ละคนยังมีการตั้งเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นผลทางอ้อมต่อการทำงาน

“ธนพล” กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาบริษัทเน้นการสร้างความเท่าเทียมกับความแตกต่างและหลากหลาย (diversity & inclusion : D&I) จึงมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของทุกคนภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และได้ปรับปรุงนโยบายการลาให้ทันต่อยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

พนักงานสามารถเลือกลาเพื่อวันสำคัญในชีวิตได้หลากหลายมากขึ้น ในอดีตอาจจำกัดเฉพาะการลาเพื่อประกอบพิธีมงคลสมรส แต่ปัจจุบันสามารถลาเพื่อจดทะเบียนชีวิตคู่ รับปริญญาของตนเองหรือครอบครัว และเพื่อประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวได้

สำหรับสิทธิในการลาดูแลภรรยาคลอดบุตรก็ได้ขยายให้ครอบคลุมพนักงานทุกคนมากขึ้น โดยปรับให้เป็นสิทธิในการลางานเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวยามรักษาตัว นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถใช้สิทธิในการผ่าตัดแปลงเพศแทนการลาทำหมันได้

“เราเชื่อว่าการส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการสร้างความแข็งแกร่งในองค์กรต้องมีการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนที่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เราจึงเป็นองค์กรที่ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลแต่ละคนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ วัฒนธรรม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพศสภาพ ประสบการณ์ อายุ ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ และสนับสนุนให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยไม่มีการแบ่งแยก”

“ธนพล” กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสะท้อนออกมาเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

“ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเศรษฐกิจได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ESG จึงไม่ใช่เครื่องมือเสริมที่ดีสำหรับธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินที่ต้องมี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและมอบข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญเหนือคู่แข่ง ซึ่งแนวปฏิบัติด้าน ESG ที่มีประสิทธิภาพจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับสูงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะพนักงาน”

“ทรรศนา ศักดิเศรษฐ์” กรรมการ กองทุนช่วยเหลือพนักงาน Frasers Property Thailand เป็นกรณีพิเศษ กล่าวเสริมว่า กิจกรรม Run for Friends ล่าสุดได้จัดไปเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก มีพนักงานและสมาชิกครอบครัวพนักงานรวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงถึง 1,199 คน

ทรรศนา ศักดิเศรษฐ์

สามารถสะสมระยะทางรวมกันได้มากถึง 152,338 กิโลเมตร สูงจากเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งอยู่ที่ 150,000 กิโลเมตร บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุน 500,000 บาท และเมื่อรวมระยะทางสะสมการออกกำลังกายตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 ครั้ง สามารถทำได้ถึง 465,684 กิโลเมตร พร้อมเงินสะสมสำหรับสนับสนุนหน่วยงานสาธารณกุศลและกองทุนช่วยเหลือพนักงาน Frasers Property Thailand เป็นกรณีพิเศษสูงถึง 2,072,571 ล้านบาท รวมถึงได้ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวรวม 15 คน

“สำหรับจำนวนพนักงานที่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านกองทุน ก็มีจำนวนพอสมควร เราจึงต้องมีการคัดเลือกให้เคสที่จำเป็นเร่งด่วน โดยไม่มีอคติหรือลำเอียงใด ๆ และจะหมุนเวียนให้ได้อย่างทั่วถึง”


นับว่า Frasers Property Thailand Run for Friends เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้มีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และมีสุขภาพใจที่ดีจากการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่ดี