กองทุนประกันสังคมเสถียรภาพดี คาดปี 70 เงินลงทุนสะสม 3 ล้านล้าน

ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยกองทุนประกันสังคมเสถียรภาพดี คาดปี 2570 เงินลงทุนสะสม 3 ล้านล้านบาท

เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายทุกเดือนนั้น ส่วนหนึ่ง สปส.ใช้บริหารสร้างหลักประกันพื้นฐานให้กลุ่มสมาชิก เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตามข้อกำหนดของมาตราต่าง ๆ โดยถูกแบ่งสัดส่วนตามวัตถุประสงค์เอาไว้แล้วเป็น 3 กองหลัก ๆ ได้แก่

  • กรณีเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต คลอดบุตร (ลูกจ้าง 1.5% นายจ้าง 1.5% รัฐบาล 1.5%)
  • กรณีสงเคราะห์บุตร ชราภาพ (ลูกจ้าง 3% นายจ้าง 3% รัฐบาล 1%)
  • กรณีว่างงาน (ลูกจ้าง 0.5% นายจ้าง 0.5% รัฐบาล 0.25%)

อีกส่วน สปส.นำไปลงทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการประกันสังคมและกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในอนาคต

จากข้อมูลผลการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่ากองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนสะสมของกองทุนประกันสังคมอยู่ที่ 2,271,818 ล้านบาท และในปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,345,347 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.24% เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2565 และจากการประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม และในปี 2570 สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะมีเงินลงทุนสะสมคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านล้านบาท

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงรายงานสถานะการลงทุนของกองทุนประกันสังคมว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีการบริหารสภาพคล่องโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาว มีการมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุน

ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสถานะของกองทุนมีเม็ดเงินที่เพียงพอสำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี ส่วนมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมในระยะยาวนั้น สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและข้อระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ


“สำนักงานประกันสังคมขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านมั่นใจได้ว่า กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีเสถียรภาพ มั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ สำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาวให้กับผู้ประกันตนทุกกรณีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถค้นหาข้อมูลการลงทุนและสถานะกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th” นายบุญสงค์กล่าวท้ายสุด