เป้าหมายกรุงศรี “Race to Net Zero” รวมพลัง หยุดโลกเดือด

Krungsri Race to Net Zero

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เดินหน้าสู่บริบทใหม่ในปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero” เร่งขับเคลื่อนพลวัตเพื่อบรรลุพันธกิจแห่งความยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหประชาชาติได้ออกคำเตือนถึงการเข้าสู่ “ยุคโลกเดือด” พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง กรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของไทยและพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ได้ร่วมรับมือวิกฤตนี้พร้อมเร่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของธนาคาร ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารภายในปี 2573 และจากบริการทางการเงินทั้งหมดภายในปี 2593

กรุงศรีตอกย้ำความเป็นผู้นำภาคการเงินไทยในการขับเคลื่อนพันธกิจแห่งความยั่งยืนให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้ง ผ่านปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero รวมพลัง หยุด!โลกเดือด” ระดมพลังความรู้ความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานกรุงศรี กรุ๊ป กว่า 20,000 คน รับมือกับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ พร้อมขับเคลื่อนให้พันธกิจแห่งความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

“เคนอิจิ ยามาโตะ” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โลกและเราทุกคนได้ก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญด้านสภาวะภูมิอากาศ กรุงศรีดำเนินการเพื่อรับมือกับความรุนแรงของวิกฤตการณ์โลกเดือด ด้วยการเร่งปลูกฝังแนวคิดและสร้างวัฒนธรรม Net Zero ในองค์กร

มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกรุงศรี กรุ๊ป กว่า 20,000 คน เรามีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ผ่านวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแบบคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งต่อพลังแห่งแนวคิด Net Zero นี้ไปยังลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ยกระดับปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero สู่สังคมในวงกว้าง พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายนี้จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ตั้งไว้

“ปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero เป็นบทพิสูจน์อีกวาระหนึ่งของกรุงศรีที่สะท้อนถึงจิตสำนึกรับผิดชอบในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน และดำเนินการตามแนวทางสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของ MUFG ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของกรุงศรี”

ปฏิบัติการ Krungsri Race to Net Zero ได้กำหนดเป้าหมายปี 2566-2567 ดังนี้

  • การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน: พัฒนาหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นและครอบคลุม รวมทั้งสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิด นโยบาย และเป้าหมาย Net Zero กลยุทธ์ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนรณรงค์ให้ตระหนักถึงบทบาทส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว
  • กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน : ปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero” กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ที่สนุกสนาน น่าสนใจและมีส่วนร่วมได้ง่าย โดยได้รับการพัฒนามาเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการสื่อสารแบบสองทาง กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และเกมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
  • พันธกิจแห่งความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน : กรุงศรีมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อพันธกิจแห่งความยั่งยืน และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายพันธกิจดังกล่าว ภายใต้ปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero” พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว

ความสำเร็จในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของกรุงศรี ตอกย้ำปณิธานของธนาคารในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างแก่ภาคการเงินไทย ซึ่งรวมถึงการประกาศวิสัยทัศน์แห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน การเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (ระดับดีเยี่ยม)

และเป็นสมาชิกตั้งต้นของเครือข่าย Carbon Markets Club ในปี 2564 ตลอดจนเป็นธนาคารที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration) ของสมาคมธนาคารไทย และเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรครอบคลุมทุกอาคารสำนักงาน สาขาธนาคาร และบริษัทย่อยในปี 2565