“ทรู” ร่วมเวที UNGCNT Forum 2023 แสดงจุดยืน สร้างสังคมภูมิปัญญา

True ร่วมเวที UNGCNT 2023

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลหนุนการพัฒนาคนสำหรับยุค 5.0 สู่สังคมภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ในการประชุม UNGCNT Forum 2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (UNGCNT Forum) ประจำปี 2566 ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวานนี้ (22 พฤศจิกายน 2566)

โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย โดยนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ESCAP HALL ถ.ราชดำเนินนอก รวมพลังจากทุกภาคส่วน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการสหประชาชาติ

ในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (รักษาการ) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในองค์กรสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมยืนยันเจตนารมณ์นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรของทั้งทรูและดีแทค สนับสนุนการพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทเลคอม-เทคคอมปานีไทยที่มุ่งสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพด้าน “คน” ครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่

• เยาวชนไทย – ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยตั้งเป้าหมายสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Inclusion) ให้บรรลุ 36 ล้านคนภายในปี 2573

ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการทรูปลูกปัญญา เว็บไซต์และแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รายการธรรมะเรียลลิตี้สามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โครงการ Safe Internet ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

ทรู คลิกไลฟ์ แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• สตาร์ตอัพ – จัดให้มีโปรแกรมบ่มเพาะทรู อินคิวบ์ สร้างระบบนิเวศครบวงจรเพื่อส่งเสริมให้สตาร์ตอัพ และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชาวไทย ได้สร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

• พนักงาน – ดูแลให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข รู้สึกมีส่วนร่วม เปิดเวทีให้แสดงศักยภาพบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 4C ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่พนักงาน ทั้งหลักสูตรของทรู ดิจิทัล อะคาเดมี และอีกหลากหลายแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะชั้นนำของโลก พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืน 100%

ตลอดจนนำนวัตกรรมมาใช้ในเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างคนให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Future-Ready True, Future-Ready You”

• คู่ค้า – ส่งเสริมให้คู่ค้าทั้งหมดดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) โดยเฉพาะกลุ่มคู่ค้าหลัก และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจประเมินจากภายนอกเป็นประจำทุกปี เป็นไปตามเป้าหมาย 100% การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

• กลุ่มเปราะบาง – ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 และ 35 และร่วมกับ “มูลนิธิออทิสติกไทย” ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มออทิสติก ด้วยการสร้างสรรค์ Autistic Application นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะ เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา และการสื่อสาร ให้แก่บุคคลออทิสติก

พัฒนา STS (Screening Tools for Special Needs) แพลตฟอร์มการสำรวจ และคัดกรองเบื้องต้น เพื่อช่วยให้กลุ่มออทิสติก ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรับสิทธิพื้นฐานที่เท่าเทียม อีกทั้ง ยังจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-TRUE-Autistic Thai Vocational Training Center) เพื่อฝึกอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยฝึกอบรมการชงกาแฟ และก้าวเป็น “บาริสต้า” มืออาชีพ พร้อมได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานในร้านทรูคอฟฟี่ ต่อเนื่องทุกปีถึงปัจจุบัน

รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ นำผลงาน Art Story by Autistic Thai ฝีมือน้อง ๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยมาจำหน่าย ณ ร้านทรูคอฟฟี่ ตลอดจนริเริ่มธนาคารชุมชนออทิสติก เพื่อส่งเสริมการออม สร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิก และช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพอีกด้วย

ทั้งนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 15 องค์กรสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT: Global Compact Network Thailand) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีพันธกิจ คือ

• ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม


• ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต