ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 รีบใช้สิทธิทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย ก่อนสิ้นปี’66

ทำฟัน
Photo by Lafayett Zapata Montero/unsplash

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 รีบใช้สิทธิทำฟันฟรีประจำปี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่าย ก่อนสิ้นปี 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ที่ประกันตนเอง)

ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ประจำปี 2566 สามารถขอรับบริการในสถานพยาบาลเอกชนและเครือข่าย หรือสถานพยาบาลของรัฐ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ได้ เพียงแนบไฟล์ผ่าน www.sso.go.th พร้อมหลักฐานประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขบัญชีของผู้ประกันตน

หรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง