S&P เดินตามรอย SDGs ชูส้มอินทรีย์สีทองผลิตอาหารยั่งยืน

มณีสุดา ศิลาอ่อน
มณีสุดา ศิลาอ่อน

ปี 2566 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ S&P ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง ด้วยการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้ครอบคลุม 3P คือ People, Planet, Profit ซึ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

โดยมี “มณีสุดา ศิลาอ่อน” ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ของ S&P มีบทบาทหน้าที่บริหาร “สำนักพัฒนาความยั่งยืน” ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ และผลักดันกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ

ทั้งนั้นเพราะ S&P คัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้สามารถผลิตวัตถุดิบด้วยคุณภาพดีที่สุด ภายใต้โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

อาทิ การสนับสนุน “ส้มอินทรีย์สีทอง จ.น่าน” ซึ่งเป็นส้มอินทรีย์จากเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนน่าน ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ในระยะปรับเปลี่ยน เพื่อนำส่งผลผลิตสด สะอาด ปลอดสารเคมี สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา โดยรับซื้อผลผลิตมาตั้งแต่ปี 2563-2566 มียอดสนับสนุนแล้วกว่า 2.6 ล้านบาท

“มณีสุดา” กล่าวว่า สำนักพัฒนาความยั่งยืนทำตามคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า “Healthier Family, Happier World” เพื่อให้ผู้บริโภค คู่ค้า พันธมิตรได้มาซึ่งสุขภาพดี และมีความสุขไปพร้อมกับการเติบโตของเอส แอนด์ พี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติที่บริษัทนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 7 ข้อ ได้แก่

หนึ่ง SDGs เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่เสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

สอง SDGs เป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-Being : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

สาม SDGs เป้าหมายที่ 4 Quality Education : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สี่ SDGs เป้าหมายที่ 8 Decent Work and Economic Growth : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ห้า SDGs เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

หก SDGs เป้าหมายที่ 13 Climate Action : ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

เจ็ด SDGs เป้าหมายที่ 17 Partnerships for the Goals : ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“สำหรับโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2, เป้าหมายที่ 3, เป้าหมายที่ 8 และเป้าหมายที่ 12 เพื่อสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG”

“มณีสุดา” กล่าวด้วยว่า แต่ละปีทีมจัดซื้อ และทีมตรวจคุณภาพของโรงงานจะลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรหมุนเวียนตามพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ทุเรียนใต้ จ.นราธิวาส, เผือกหอม จ.สระบุรี, มะม่วงน้ำดอกไม้ทองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกร รวมทั้งเพื่อรับทราบความต้องการระหว่างเกษตรกร ตลอดจนร่วมวางแผนแนวทางสนับสนุนผลผลิตในปีต่อไป

สำหรับล่าสุด S&P ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มอินทรีย์สีทอง จังหวัดน่าน โดยบริษัทมุ่งส่งเสริมการเกษตรแนวชีววิถี ปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการช่วยรักษาป่าต้นน้ำ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีจากการเพาะปลูก อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเกษตรกรไทยให้มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

“เราใช้ส้มอินทรีย์สีทอง จังหวัดน่าน ที่เป็นผลผลิตบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลูกในพื้นดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของผลผลิต ทำให้ส้มที่ได้มีเปลือกเป็นสีเหลืองทองและบาง บนผิวเปลือกมีลายตามธรรมชาติ และมีรสชาติหวาน เหมาะที่จะนำมาคัดสรรมาเป็นวัตถุดิบของเมนูเครื่องดื่มประจำเทศกาลของ S&P ได้แก่ น้ำส้มออร์แกนิกคั้นสด, น้ำส้มออร์แกนิกสดปั่น และกาแฟโคลด์บรูว์น้ำส้มออร์แกนิกคั้นสด ซึ่งหนึ่งปีจะมีจำหน่ายแค่ครั้งเดียวในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์”

ที่สำคัญ กระบวนการผลิตของ S&P ยังผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ GMP, HACCP, ISO22000 : 2018 ฯลฯ เพื่อควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุด สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาชัดเจน โดยมีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตเบเกอรี่ สุขุมวิท 62, โรงงานผลิตเบเกอรี่บางพลี, โรงงานผลิตเบเกอรี่ จ.ลำพูน และโรงงานผลิตอาหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเบเกอรี่บางพลี, โรงงานผลิตเบเกอรี่ จ.ลำพูน, โรงงานอาหารลาดกระบัง และศูนย์กระจายสินค้า S&P Smart Distribution Center ยังมีโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตด้วย

เพราะบริษัทมีความตั้งใจดูแลสุขภาพของลูกค้า และผู้บริโภคผ่านการดำเนินธุรกิจอาหาร และเบเกอรี่ตลอดระยะเวลา 50 ปี เพราะเชื่อว่าการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ อุดมด้วยโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับทุกการดำเนินงานขององค์กร เพื่อวางแผน ป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศ เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดี สู่สังคมดี และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

“มณีสุดา” กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนการต่อภาพจิ๊กซอว์แห่งความสำเร็จของ S&P ที่ใช้เวลาในการต่อจิ๊กซอว์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความมุ่งมั่นพยายามดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง สามารถก้าวข้ามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นและริเริ่มโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน SDGs รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับอย่างแท้จริง


ความยั่งยืนที่ S&P ทำไม่ใช่เพียงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังได้เห็นความสุขในโลกวิถีใหม่ไปพร้อมกัน โดยสะท้อนผ่านคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมจากการบริโภคอาหารที่ดี มีโภชนาการ ซึ่งสุขภาพดีของทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน