รายชื่อผู้ชนะเลือกตั้ง ผู้แทนนายจ้าง-ลูกจ้าง เข้าบอร์ดประกันสังคม ไม่เป็นทางการ

รายชื่อผู้ชนะเลือกตั้ง ผู้แทนนายจ้าง-ลูกจ้าง เข้าบอร์ดประกันสังคม ไม่เป็นทางการ

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน อย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้แทนนายจ้าง

1. ดร.มนตรี ฐิรโฆไท
2. นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ
3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง
4. นายสมพงศ์ นครศรี
5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร
6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์
7. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

ผู้แทนลูกจ้าง

1. รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน
3. นายชลิต รัษฐปานะ
4. นายศิววงศ์ สุขทวี
5. นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์
6. นางลักษมี สุวรรณภักดี
7. นายปรารถนา โพธิ์

นายบุญสงค์กล่าวว่า การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่าน และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว สร้างการรับรู้ ให้ผู้ประกันตนได้ออกไปใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง”


สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (กดต.) จะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการเลือกตั้งจะได้ประชุมเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เสนอชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต่อไป