“อนุทิน” มอบนโยบายกระทรวงแรงงาน พัฒนาคนหลุดพ้นค่าแรงขั้นต่ำ

อนุทินมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ย้ำ พัฒนาคน ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทำงาน หลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ

วันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และแถลงข่าวการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ

พร้อมขยายผลความร่วมมือในการ Up Skill รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

หลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ

นายอนุทินได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน โดยให้มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวง และหนึ่งองค์การมหาชน คือ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ การอุดมศึกษาฯ แรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังคนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้แรงงานไทยมีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืน

“ผมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน วางแผนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ โดยการ Up-skill และ Re-skill ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับตลาดใหม่

ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทำงาน (flexible hours) สนับสนุนการเพิ่มประชากร และสวัสดิการการทำงานอาชีพใหม่พร้อมโอกาสให้ทำงานในช่วงวัยเรียน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มประสบการณ์ ให้มีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบ

ตลอดจนร่วมหารือกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสะสมหน่วยกิต (credit bank) เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเทียบหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาได้ เป็นโอกาสให้แรงงานได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (BCG Model)

“พี่น้องแรงงานไทยต้องหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ มีรายได้ตามทักษะฝีมือ และได้รับความคุ้มครองตามหลักประกันสังคม มีศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายอนุทินกล่าว

ส่งแรงงานไปต่างประเทศ 1 แสนอัตรา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตนได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานให้แก่กระทรวงแรงงานใน 3 ด้าน คือ

1) ด้านทักษะดี ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูง Up-skill for More Earn รองรับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

2) ด้านมีงานทำ บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเพิ่มการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา

3) ด้านหลักประกันสังคมเด่น ให้บริการพี่น้องแรงงาน สะดวก รวดเร็วผ่านระบบ e-Service และพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“ผมมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งอัพสกิล และผลิตกำลังแรงงาน โดยให้ยึดหลักกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และก้าวข้ามคำว่าค่าแรงงานขั้นต่ำให้ได้ ภายใต้แนวคิด Up-skill for More Earn”

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ในการผลิตกำลังคนให้เชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้มีทักษะสูง เพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดหาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมการเติบโตของเศรษฐกิจ และคุ้มครองดูแลแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการกำลังแรงงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

เป้าหมายอัพสกิลคนไทย 3.9 ล้านคน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความพร้อมที่จะพัฒนากำลังแรงงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับทุกช่วงวัย นอกจากนี้กรมยังมีสถาบันเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเชื่อม ด้านเทคโนโลยียานยนต์ ด้านการนวดสปา


ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมมีเป้าหมายในการ Up-skill และ Re-skills กว่า 3.9 ล้านคน สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่กำลังแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ประเทศได้ ในด้านการผลิตแรงงานใหม่นั้น จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ อว. ในการนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป