วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมตำรับอาหารไทย ณ พระราชวังพญาไท

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งมอบความรู้สู่สังคม เปิดกิจกรรมอบรมตำรับอาหารไทย ณ พระราชวังพญาไท สานต่อปณิธานผู้ก่อตั้งเครือโรงแรมดุสิตธานี เป็นต้นทางสร้าง “ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ” ด้วยการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกรุ่นก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พระราชวังพญาไท จัดกิจกรรมฝึกอบรมตำรับอาหารไทย สำหรับผู้ที่สนใจ นำโดยวิทยากรจากวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านธุรกิจบริการและศิลปะการประกอบอาหารโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งกิจกรรมจัดจนถึงเดือนสิงหาคม 2567

ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งอาจารย์ผู้สอนมาเป็นวิทยากรในการอบรม เนื่องจากวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านความลุ่มลึกทางศาสตร์การประกอบอาหารไทยและเทศ

อีกทั้งชื่อวิทยาลัยยังสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของพระราชวังพญาไทอีกด้วย โดยที่กิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DTC ส่งมอบความรู้สู่สังคมของวิทยาลัยดุสิตธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ของวิทยาลัยไปพัฒนาสังคมในด้านที่เรามีความถนัดและเชี่ยวชาญ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีส่วนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ผ่านการทำโครงการจิตอาสาซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ต้องการให้บทบาทสำคัญของการศึกษา นั่นคือ การพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยด้วย ในประเด็นการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคม ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

Advertisment

ดร.ประวีณากล่าวต่อว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Dusit International (เครือโรงแรมดุสิตธานี) ซึ่งก่อตั้งครบ 75 ปีในปีนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งมั่นสานต่อปณิธานของผู้ก่อตั้งในการเป็นต้นทางสร้าง “The Art of Inspiration” หรือ “ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ” ด้วยการใช้การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกรุ่นก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการอย่างมืออาชีพ โดยโครงการ “DTC ส่งมอบความรู้สู่สังคม” ของวิทยาลัยดุสิตธานีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นดังกล่าวอย่างชัดเจน

สำหรับ “พระราชวังพญาไท” ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้สะดวก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังพญาไทขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ

รวมถึงเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาด้านการทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ แต่พระราชวังแห่งนี้ทวีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก็เพราะในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองจำลอง “ดุสิตธานี” ขึ้นภายในพระราชวังเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเป็นการกรุยทางให้ประเทศไทยก้าวจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเวลาต่อมา

แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า ไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่พระราชวังพญาไทยังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าชมและร่วมสนุกอยู่เสมอ เช่นเดียวกับกิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทย เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง หันตรา ฯลฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนทำอาหารตำรับไทยแท้ได้เข้ามาเรียน ซึ่งจะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2567 เช็กรายละเอียดกิจกรรม Phyathai Palace

Advertisment