ราชบุรีโฮลดิ้งเดินหน้าโครงการ “สุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “สุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง” มุ่งส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุที่แข็งแรง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการดูแลและป้องกันโรคทางหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน

“กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนมากขึ้นถึงร้อยละ 20 ภายในปี 2564 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในอีก 20 ปีข้างหน้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ภาครัฐ และครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

“ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ สุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง ขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย ให้ยังคงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม”

“นอกจากนั้น ยังเป็นการยืดสมรรถนะการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตนเองได้ และมีสังคมแวดล้อมที่น่าอยู่และมีความสุข”


สำหรับปี 2560 โครงการนี้จะให้ความสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้สูงวัยก้าวทันกับการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยจะเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุใน 3 ด้าน คือ สุขภาพ สังคมและความมั่นคงทางการเงิน

รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การจัดสัมมนาเรื่อง “สุขสูงวัย หัวใจแข็งแรง” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียง และเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

และสัมมนาเรื่อง “เฒ่าทัน โซเชียล” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยได้เปิดรับการใช้เทคโนโลยีและรู้เท่าทันโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพและหัวใจ โดยตั้งเป้ากลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

“ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและได้สร้างประโยชน์มากมายให้กับประเทศ ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่เป็นพันธะ เป็นพลังของครอบครัวและสังคม จึงสมควรที่จะได้รับการดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคม”

“บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชนสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้คนสูงวัยในสังคมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศไทยต่อไป”

ทั้งนี้ อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยประมาณ 250 รายต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งคำนวณได้ว่าน่าจะมีคนไทยเป็นโรคหลอดเลือดสมองปีละ 150,000 รายหรือคนไทยเป็นโรคนี้ 1 รายทุกๆ 4 นาทีและเสียชีวิต 1 รายทุก 10 นาที


อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการออกกำลังสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ถ้าพบปัจจัยเสี่ยงต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ