5 อาชีพเปลี่ยนโลก “บริหาร-ไอที-บัญชี-วิศวะ-สุขภาพ”

ผู้นำองค์กรยุคปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัว ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อความก้าวหน้า ทั้งในเรื่องการเข้าสู่สังคมดิจิทัล การเชื่อมต่อเครือข่าย และการเกิดสังคมคนทำงาน Gen-Z รวมไปถึงการใช้งานสมาร์ทโฟนในทุกกิจกรรมของผู้คน จนทำให้ต้องปรับตัว และปรับเปลี่ยนบทบาท เพื่อนำพาองค์กรในการสร้างรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

อันเป็นผลทำให้ตลาดแรงงานทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้หางานมีการปรับตามอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

“วรรณชัย ไพบูลย์บารมี” ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปกล่าวว่า จากผลสำรวจข้อมูลตลาดแรงงานของ Experis ธุรกิจการดูแลสรรหาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยพบว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรจนประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานอีก 5 ปีข้างหน้าจะต้องเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน, การนำนวัตกรรม (Innovation), การหาทางออกที่เหมาะสม (Solution) มาช่วยวางแผน และปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ

วรรณชัย ไพบูลย์บารมี

โดยสายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วย

หนึ่ง ผู้บริหารระดังสูง (Executive Management)

“แนวโน้มการรับผู้บริหารที่มีอายุน้อยลง การให้โอกาสกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงาน พร้อมการใช้แนวทางดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางด้านความคิด และการทำงานของพนักงานในองค์กร จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นในหลายภาคธุรกิจ (Digital Transformation) เช่น การเงินการธนาคาร ค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งผลตอบแทนเมื่อเทียบกับช่วงอายุ 32-40 ปี ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างมีรายได้ตอบแทนที่ดี โดยบางรายมีรายได้ต่อเดือนสูงถึง 300,000-500,000 บาท

สอง ไอที เทคโนโลยี (Information Technology) นับว่าเป็นสายงานที่มาแรง และมีความต้องการของตลาดแรงงานสูง เพราะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การสร้างความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน (Flexible Workforce), เวลาในการทำงาน, การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home), การอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ (Work Mobility), หรือการรับจ้างทำงานเป็นชิ้นงาน

“ตลาดแรงงานกลุ่มสายนี้มีมาก แต่ยังคงขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันในตลาดแรงงานของคนกลุ่มนี้ โดยมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้น สายงานด้านนี้เด็กจบใหม่ ผลการเรียนดี มีทักษะด้านภาษา มีไหวพริบในการวิเคราะห์แบบเจาะลึก และมีหลักการ ผลตอบแทนต่อเดือนอาจมากถึง 25,000-30,000 บาท ซึ่งมากกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับวุฒิปริญญาตรี”

“อีกทั้งบุคคลที่เป็นระดับหัวหน้างานของสายงานด้านไอที และเทคโนโลยี สำหรับตลาดในประเทศไทยค่อนข้างหายาก เพราะเป็นสายที่ใช้ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้าน และบางสิ่งบางอย่างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ บางองค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนการสรรหา โดยดึงแรงงานต่างชาติที่เชี่ยวชาญในด้านนี้มาเป็นหัวหน้างาน และให้ช่วยพัฒนา และสอนให้พนักงานคนไทยได้เรียนรู้”

สาม บัญชี และการเงิน (Accounting & Finance) เป็นอีกสายงานที่เห็นการปรับเปลี่ยนของคุณสมบัติที่ต้องการค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มงานด้านการวิเคราะห์การเงิน (Analysis)

“คุณสมบัติสำหรับสายงานนี้คือการคิดเป็นระบบ มีแบบแผนชัดเจน จึงนับเป็นจุดแข็งที่นำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์วางแผนเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์ จึงไม่ได้จำกัดอยู่แต่บุคคลที่จบสายตรงด้านนี้เท่านั้น หากแต่จบทางด้านอื่น ๆ แต่มาประยุกต์ใช้กันได้”

นอกจากนั้น “วรรณชัย” ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสายงานที่ สี่ คือสายงานด้านวิศวกร (Engineering) ต้องบอกว่าแรงงานไทยมีความสามารถด้านทักษะวิศวกรรมสูง แต่เสียเปรียบในด้านของทักษะภาษา ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีผ่านมา สายงานวิศวกรรมการผลิตยังคงทรงตัว และมีการหมุนเวียนในตลาดแรงงานสมดุลอยู่

“แต่สำหรับสายงานด้านวิศวกรรมวิจัยค้นคว้า และพัฒนา (Research& Development) นับว่ามีการขยายตัวในตลาดแรงงานที่สูง และรวดเร็ว เห็นได้จากการเปิดตัวศูนย์ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์ เทคโนโลยีไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ พลังงาน และเคมีภัณฑ์ ขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางภูมิภาคในบ้านเรา”

“ฉะนั้น ทักษะด้านการค้นคว้าวิจัย จึงสำคัญรองมาจากทักษะด้านวิชาชีพในสายงานด้านวิศวกรรม และเป็นที่ต้องการตัวคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถ (Professional Talent) มีการเสนองานให้ถึง 3-5 งานให้เลือกในเวลาพร้อมกัน การเฟ้นหาหรือการทดสอบสัมภาษณ์ที่เข้มข้น การให้โจทย์และให้นำเสนอ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้หางานด้านนี้”

ห้า บริการทางการแพทย์การดูแลสุขภาพ (Healthcare) ธุรกิจผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ เป็นอีกสายงานที่มีความเติบโต และปรับเปลี่ยนในกลุ่มนี้สูงมาก

“จึงเกิดการซื้อตัว และทำให้ผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารกลุ่มสายงานนี้ค่อนข้างดี แต่ยังคงให้ความสำคัญกับงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และพยาบาลดูแลอยู่ อีกทั้งมีการปรับวิธีการทำงาน และการบริการ เห็นได้จากหลายโรงพยาบาลเริ่มนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อการจอง หรือนัดหมายเวลาล่วงหน้า และการทำให้ส่วนงานต้อนรับหรือห้องพักมีรูปแบบคล้ายโรงแรมมากกว่าโรงพยาบาล การเชื่อมต่อระบบการให้บริการ และข้อมูลมีความทันสมัย และรวดเร็วมากขึ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง”

ดังจะเห็นว่าสายงานทั้ง 5 เป็นสายงานที่มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และทันโลก ดังนั้น แรงงานวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเติมศักยภาพ


ถึงจะทำให้ 5 วิชาชีพเติบโตอย่างยั่งยืน