“จีเอสเค” สานต่อธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรค

การมีสุขภาพที่ดีและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคนบางกลุ่มที่อาจไม่สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้โดยง่าย ทั้งด้วยข้อจำกัดของค่าใช้จ่ายและการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาในเมือง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเคจึงทำโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

“พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี” ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาพรวมของปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อยู่ตรงปลายทาง โดยเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับหนึ่งเรื่องการรักษาพยาบาล การบรรเทาทุกข์และไปเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน แต่ภาพรวมของสุขภาพ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเราเป็นตัวเติมเต็ม เสริมกำลังให้ภาครัฐ

“สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีบทบาทหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้บริการด้านการแพทย์ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และการสงเคราะห์เครื่องอุปโภค-บริโภค ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ สำนักงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ อย่างบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค ภายใต้โครงการจีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการส่งเสริมการมีสุขภาพดี

จีเอสเคในฐานะบริษัทยาก็จะมีมุมมองว่า อยากทำให้ประชาชนเข้าถึงยาและการรักษาได้อย่างทั่วถึง จึงได้ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของเรา ทั้งกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือเวชพาหน์ กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราได้ใช้ศักยภาพของจีเอสเค ทั้งผลิตภัณฑ์ พนักงาน การบริหารจัดการ เพราะงานบรรเทาทุกข์ของกาชาด เราทำคนเดียวไม่ทั่วถึง การที่จีเอสเคมาช่วย ทำให้เรามีความสามารถในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

นอกจากการสนับสนุนด้านสุขภาพแล้ว ในประเด็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กร จีเอสเคได้สนับสนุนจอ LED บริเวณหน้าสำนักงานฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารของสภากาชาด กับประชาชน ส่งเสริมให้งานสภากาชาดครบวงจร และยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของสภากาชาด ที่ผ่านมาจีเอสเคได้จัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาเป็นวิทยากร และได้เชิญเราเข้าไปร่วมอบรม เช่น ศาสตร์ความสำเร็จของรถแข่งฟอร์มูล่าวันจาก “ทีมแม็คลาเรน” มาสู่การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และกิจกรรม “Pushing the Human Limits – ก้าวข้ามขีดจำกัดศักยภาพของมนุษย์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้และศึกษาความสำเร็จของอดีตนักบินอวกาศ สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำความร่วมมือในฐานะที่เราทำงานร่วมกันแบบ partnership จีเอสเคจะเติบโตขึ้นก็พยายามผลักดันให้พันธมิตรมีคุณภาพขึ้น นับเป็นมิติที่ดีและคิดอย่างรอบด้าน”

“วิริยะ จงไพศาล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค กล่าวว่า โครงการจีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยสามารถเข้ายาและการรักษาพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง โดยโครงการได้เข้าไปสนับสนุนการทำงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งการจัดทีมอาสาสมัครแพทย์ เภสัชกร และพนักงานจิตอาสาของจีเอสเค ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนของสภากาชาดไทยทั่วประเทศ พร้อมทั้งนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ จีเอสเค มีอยู่ไปถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ แก่ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายยาดี เข้าถึงได้ ที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง


“จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จีเอสเคจึงได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ ในเฟสที่ 2 ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เพื่อสานต่อแนวคิดเข้าถึงยาเข้าถึงใจ เพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ”