ประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนรับการรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ได้จนกว่าจะหาย

“นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สิทธิการรักษาลูกจ้างผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยของสำนักงานประกันสังคม ว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ จนสิ้นสุดการรักษาได้ เพียงแต่ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ประกันตนเลือกไว้ ทั้งนี้รวมถึงโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบ ซี ซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพของผู้ประกันตนที่ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัว และไม่แสดงอาการใดๆ เลยจนกว่าจะมีการเสื่อมของตับมากๆ จึงเริ่มมีอาการอ่อนเพลียบ้าง ซึ่งตอนนั้นมักเกิดตับแข็งแล้ว โดยพบว่าประมาณ 20 ปี ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็งรวมถึงอาจเกิดมะเร็งตามมาได้ประมาณร้อยละ 1-3 ต่อปี สำหรับประเทศไทย พบมีผู้ป่วยร้อยละ 1-2 ของประชากรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกในระบบประกันสังคมได้จนสิ้นสุดการรักษา อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลตนเอง โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษา แต่ระยะแรก ขอให้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th สำหรับแนวทางปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถใช้ชีวิตและออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ลืมพักผ่อนให้พอเพียง ควรงดเครื่องที่มีแอลกฮอล์ เพราะแอลกฮอล์ จะทำให้ไวรัสแบ่งตัวมากขึ้นและตับเสื่อมเร็วขึ้น ทานยาตามคำสั่งแพทย์ และพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ


หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยในการใช้บริการทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร.02 956 2503 หรือ สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 1506 และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ