“เชฟรอน” รวมพลังจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนดิน ฟื้นฟูธรรมชาติยั่งยืน

“บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด” นำจิตอาสาเชฟรอนและครอบครัวกว่า 200 คน ทำกิจกรรม “สุขอาสา (We Volunteer)” ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเล ภายใต้ “โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม” เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยป่าชายหาด ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

“ไพโรจน์ กวียานันท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขอาสา ที่เชฟรอนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมกันทำความดีและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคม ผ่านการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามความสมัครใจและความเหมาะสมกับกำลังของตนเอง ภายใต้แนวทาง One Goal One Team ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของเชฟรอนในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานซึ่งเป็นพลังคนที่สำคัญ ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่เชฟรอนให้ความสำคัญมาโดยตลอด 55 ปี ที่เราดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

“แบรด มิดเดิลตัน” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซาท์ จำกัด กล่าวว่า เชฟรอนสนับสนุนอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในการดำเนินโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์

โดยตั้งเป้าหมายว่าจะปรับสภาพดิน ปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้จำนวน 18,000 ต้น บนพื้นที่ 60 ไร่ ของอุทยานฯ ภายในระยะเวลา 6 ปี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืน

“ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ” ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวว่า อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างด้านการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การทำกิจกรรมอาสาของอาสาสมัครเชฟรอนครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของอุทยานฯ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้กลับมามีความสมบูรณ์ และการสร้างระบบนิเวศวิทยาที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดในชุมชน”


ถึงตรงนี้ “ไพโรจน์” บอกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาเชฟรอนและครอบครัว รวมกว่า 200 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ต้นโพธิ์ทะเล หูกวางทะเล นนทรี ประดู่บ้าน มะค่าโมง ขี้เหล็ก อินทนิล พฤกษ์ รวมจำนวน 2,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวและปูม้ารวมอีกกว่า 2,500 ตัว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนและป่าชายหาดของชุมชน