วิลล่า ฟอเรสต์ บ้านภายใต้แนวคิด โคก-หนอง-นา น้อมนำศาสตร์รัชกาลที่ 9

วิลล่า ฟอเรสต์ ชุมชนเมืองคุณภาพ ตามแนวคิด โคก-หนอง-นา ธรรมชาติร่มรื่นสู่โลกร่มเย็น

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 วิลล่า ฟอเรสต์ บ้านสวนคนเมือง โครงการสร้างที่พักอาศัยในชุมชนเมืองภายใต้ปรัชญา ‘บ-ว-ร’ (บ้าน วัด โรงเรียน) และโคกหนองนา ณ บ้านบึง จ.ชลบุรี เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ (5 ธันวาคม) โดยนายธีระธัช รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนพลัสแอสเสท จำกัด เจ้าของโครงการ กล่าวว่า ที่มาของโครงการมาจากการให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษ์นิเวศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เพราะรูปแบบของการอยู่อาศัยในอนาคตนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาสังคมเมืองที่สามารถตอบรับความวุ่นวายและวิกฤตต่าง ๆ ด้วยการสู่การหวนคืนสู่ธรรมชาติที่เน้นความเรียบง่าย และความร่มเย็นสงบสุขแบบบรรยากาศชุมชนในอดีต

“ผมจึงประยุกต์ปรัชญา บ-ว-ร มาสร้างที่อยู่อาศัยให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย เพราะ บ. คือ บ้าน ที่พักอาศัย ว. คือ วัด ที่มาของการพัฒนาจิตใจ และ ร. คือ โรงเรียน ที่ที่ให้การเรียนรู้รอบด้านควบคู่คุณธรรม สิ่งเหล่านี้คือแนวคิดชีวิตอยู่ดีมีสุข นอกจากนั้นยังที่น้อมนำสืบสานศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วยังแฝงปรัชญาหลักคิดในการจัดสรรชีวิต เพื่อให้เกิดความสมดุล และความสุขที่ถ่องแท้อีกด้วย”

“ผมเริ่มต้นจากคำว่า ป่า โดยอยากจะปลูกป่ากลางเมือง สร้างปอดธรรมชาติกลางชุมชน ทำชุมชนรักษ์นิเวศน์ จึงไปเรียนรู้จากผู้รู้จริง โดยไปศึกษากับอาจารย์ยักษ์-นิวัฒน์ ศัลยกำธร หนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมกับการเรียนรู้กับพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง โคก หนอง นา โดยทั้งสองท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้การสร้างป่าในเมืองอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หลายอย่าง และพร้อมจัดค่ายกิจกรรมประยุกต์ให้ทันสมัย”

ธีระธัช รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนพลัสแอสเสท จำกัด

 

นายธีระธัชกล่าวด้วยว่า โคก หนอง นา คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ให้หลักไว้ว่า ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งก็คือ ไม้ใช้สอย ใช้ในครัวเรือน ไม้กินได้ เป็นอาหารและยาสมุนไพร ไม้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ และช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุลกับพื้นที่อีกด้วย

“ผมสร้างชุมชนวิลล่า ฟอเรสต์ เพื่อเป็นนวัตกรรมที่อิมแพ็คต่อโลก ดังนั้น จึงไม่ใช่การทำเพื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว หากยังทำให้เกื้อกูลต่อโลกสู่ความร่มเย็น เป็นการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน เพื่อให้บ้านเป็นมากกว่าคำว่า บ้าน เป็นที่ปลูกพืชและต้นไม้เพื่อให้พอกิน พอใช้ พออยู่ สุดท้ายก็จะได้รับความร่มเย็น ฉะนั้นโลกนี้จะขาดป่าไม่ได้ เพราะป่าหรือต้นไม้จะให้ออกซิเจน และแวดล้อมด้วยอากาศที่บริสุทธิ์”

นอกจากนั้น เราจะสร้างโรงเรียนที่ฝึกเด็กให้มีความรู้ทางโลก เป็นพลเมืองแบบ globalization ที่ดี รวมไปถึงไม่ทิ้งความเป็น localization ในความเป็นพื้นถิ่นของคนไทย เป็นแนวคิดโรงเรียนในวิถีพุทธ วิถีไทย เป็นโรงเรียนนานาชาติผสมผสาน ทำให้ชุมชนเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่ที่มีครบในองค์ประกอบนี้

วิลล่า ฟอเรสต์ จะเป็นต้นแบบที่จะสร้างการหมุนเวียนของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมและโลกของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: เฟสบุ๊ค Villa Forest บ้านสวนคนเมือง – บ้านบึง