เปิดกฎหมายใหม่ สิทธิคนท้อง ประกันสังคมเพิ่มเงินอะไรบ้าง

Pre-natal exercises. Beautiful pregnant woman exercising while sitting in lotus position

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยความคืบหน้า กฎหมายใหม่ สิทธิหญิงตั้งครรภ์ ลาคลอดได้ 98 วัน-รับเงินเพิ่ม 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมาย สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร “เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร” จากข้อเรียกร้องของเครือข่ายสตรีได้ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างประเด็นวันลาคลอดบุตรที่ปัจจุบันให้ลาได้ 98 วัน แต่การจ่ายค่าจ้างครอบคลุมเพียง 90 วัน จึงเห็นได้ว่าจำนวนวันลา 8 วัน สำนักงานประกันสังคม เสนอแก้ไขกฎหมายในกรณีคลอดบุตร (เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร) ดังนี้

กฎหมายเดิม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้ประกันตนหญิงลาคลอดได้ 90 วัน โดยรับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน ในอัตรา 100% ของค่าจ้าง และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเพิ่มอีก 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน เช่น ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท จะได้รับ 22,500 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าคลอดบุตร 15,000 บาท ผู้ประกันจะได้รับทั้งสิ้น 37,500 บาท

กฎหมายใหม่

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้ประกันตนหญิงลาคลอดได้ 98 วัน โดยรับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน ในอัตรา 100% ของค่าจ้าง และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเพิ่มอีก 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 98 วัน เช่น ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท จะได้รับ 24,500 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าคลอดบุตร 15,000 บาท ผู้ประกันตนจะได้รับทั้งสิ้น 39,500 บาท

“ขณะนี้ การดำเนินการของสำนักงานประกันสังคมอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และให้ความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่พี่น้องผู้ประกันตนทุกกลุ่มให้เข้าถึงหลักประกันสังคม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าว

Advertisment