เอสจี แคปปิตอล ใช้กรอบ ESG สร้างธุรกิจยั่งยืน สอดรับเทรนด์ผู้บริโภค

เอสจี แคปปิตอล บริษัทในกลุ่ม SINGER ชู ESG นำร่องโครงการเพื่อสังคมปี 2565 สร้างสมดุลระหว่างการสร้างรายได้ ดูแลสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม SINGER ประกาศชูยุทธศาสตร์ปี 2565 ปูพรมเดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG (Environment, Social, Governance) เน้นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส พร้อมเคียงข้างคนไทย สร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ 3 มิติ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และด้านส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งถูกกำหนดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก นำร่องโครงการเพื่อสังคมโชว์อัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อผลิตภัณฑ์ “ซิงเกอร์” และสินเชื่ออื่น ๆ เปิดเผยว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ เอสจี แคปปิตอล ให้ความสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และบริษัทมุ่งสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business เพื่อสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับการดูแลสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล

จากรายงานของ บริษัท PwC ประเทศไทย ในเรื่องสำรวจ 6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่น่ารู้ในปี 2565 เป็นการจัดทำผลสำรวจมุมมองของผู้บริโภคทั่วโลก พบ 68% ของผู้บริโภคเลือกสินค้าและบริการที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนโปร่งใส และอีก 67% เลือกองค์กรที่ยึดมั่นในคุณค่าและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

รวมทั้ง 66% ของผู้บริโภคยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลง เริ่มเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ไม่ได้ต้องการเพียงคุณภาพสินค้า และบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการไปถึงความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการบริหารงาน รวมถึงมองเห็นความสำคัญด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากองค์กรต่าง ๆ ด้วย

“เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างกำไรอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้องค์กรอยู่รอดได้ ถ้าหากสังคมและสิ่งแวดล้อมยังคงประสบปัญหาและมีความเปราะบาง ดังนั้น ต้องหันมาให้ความใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

นางสาวบุษบาอธิบายต่อว่า สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ “รถทำเงิน” ที่นอกจากเป้าหมายด้านธุรกิจที่เพิ่มโอกาสทางการเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่เจ้าของธุรกิจ บริษัทมุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานร่วมตอบแทนสังคมในทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และเน้นการพัฒนาสังคมผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ที่เน้นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้าน CSR ของเอสจี แคปปิตอล ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาองค์กร ESG ถูกกำหนดด้วย 3 มิติหลัก ๆ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่สหประชาชาติ (United Nations) ร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2573

โดยบริษัทเตรียมนำร่องโครงการ CSR ตามแผนในปี 2565 ที่สะท้อนความยั่งยืนในสังคม ประกอบด้วย ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ (good health and Well-being) เตรียมโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้สังคม ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ (clean water and sanitation) เพราะปัจจุบันประชากร 1 ใน 4 ของโลกขาดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในบ้าน สอดคล้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด พื้นที่ชนบทที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด ทำให้เยาวชนไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดส่งผลต่อสุขภาพและอนามัย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” หนึ่งในพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคม โดยมุ่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม โดยตั้งเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจำนวน 200 เครื่อง สำหรับโรงเรียนตามชนบท 20 โรงเรียนภายในปี 2565

ด้านส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (decent work and economic growth) และเพื่อสอดรับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุนผู้ทุพพลภาพให้ได้ทำงานในส่วนการบริการให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (call Center) เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้พิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน บริษัทเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างความยั่งยืนแบบองค์รวม

“นอกจากนี้ บริษัทยังคงสร้างความร่วมมือและส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาส รวมทั้งสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นางสาวบุษบากล่าวทิ้งท้าย