อุบลไบโอเอทานอล ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี

   ประเพณีแห่เทียนพรรษา มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการสืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอุบลราชธานีที่ยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม โดยเฉพาะศิลปะการตกแต่งต้นเทียนของช่างทำเทียนพื้นบ้าน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยากที่ผู้ใดจะเลียนแบบ

สมัยก่อนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน   เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และจำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนในยามค่ำคืน ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะทำการหล่อต้นเทียนขนาดใหญ่ แล้วจัดขบวนฟ้อนรำแห่ต้นเทียนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัด ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ใดถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ชีวิตจะสว่างไสวดุจแสงเทียน โดยเทียนที่นำไปถวายตามวัด จะมีลักษณะพิเศษคือ มีการแกะสลักลวดลายที่วิจิตรบรรจงอย่างงดงามลงบนต้นเทียน หรือการพิมพ์ลายเทียนแล้วนำไปประดับบนต้นเทียน พร้อมประดับตกแต่งขบวนแห่ด้วยดอกไม้สด โดยมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจวบจนปัจจุบัน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นประเพณีสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 116 ปีแล้ว ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานแต่ละปี คือ การแห่เทียนพรรษาที่ได้รับการแกะสลักและตกแต่งอย่างสวยงามประณีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงาม โดยในปี 2560 นี้ ได้มีการจัดงานแห่เทียนพรรษาไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีต้นเทียนพรรษาจากคุ้มวัดและอำเภอต่างๆ เข้าร่วมขบวนแห่ทั้งสิ้น 55 ต้น แบ่งเป็นต้นเทียนแบบแกะสลักขนาดใหญ่ แบบติดพิมพ์ขนาดใหญ่ จำนวน 12 ต้น แบบแกะสลักและติดพิมพ์ขนาดกลางจำนวน 6 ต้น แบบแกะสลักและติดพิมพ์ขนาดเล็กอีก 18 ต้น และต้นเทียนโบราณอีก 6 ต้น

สำหรับในปีนี้ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอ ได้แก่ส่วนราชการ ท้องถิ่น วัด สถานศึกษา รวมถึงภาคเอกชน ได้ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเช่นทุกปีที่ผ่านมา ด้วยการส่งต้นเทียนพรรษาที่แสดงพุทธประวัติตอน “เสด็จทรงโปรดพระพุทธมารดา” ถ่ายทอดเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมเทศนา แก่พระมารดาและเหล่าเทวดาทั้งหลายตลอด 3 เดือน ช่วงเข้าพรรษา และพระองค์ทรงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาทางบันไดแก้ว จากฝีมือช่างแกะสลักเทียนชาวอำเภอนาเยีย นายรัฐพล บรรเทา ม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย เข้าร่วมขบวนแห่เป็นพุทธบูชา

นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอนาเยีย เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอนาเยียที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งในพื้นที่ ประชาชนจาก 35 หมู่บ้านของอำเภอ และการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในพื้นที่ ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมงานในปีนี้

ด้านนางสาวบุณณดา คูหากาญจน์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล กล่าวว่า กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล  ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังครบวงจรรายใหญ่ใน จ.อุบลราชธานี  มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของ จ.อุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่องโดยมอบทุนสนับสนุนให้กับอำเภอนาเยียเป็นประจำทุกปี พร้อมกับร่วมปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความงดงามของประเพณีอันดีงามนี้สืบไป

   จากความศรัทธาในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาในการให้ทานด้วยแสงสว่าง ปัจจุบันพัฒนามาเป็นงานประเพณีแห่งเทียนพรรษาที่มีความวิจิตรตระการตา มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พร้อมสะท้อนให้เห็นความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยได้เป็นอย่างดี