Home Tags กฎกระทรวง

Tag: กฎกระทรวง

คลังออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบ-คุมงานก่อสร้าง ทุกประเภท รวมถึงรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถ...

คลังออกกฎกระทรวง ขยายเวลาคงเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ อัตราเดิมถึง 30 ก.ย.’63

คลังออกกฎกระทรวง​ ให้ขยายเวลาเก็บภาษี​สรรพสามิต​ยาสูบ​ราคาไม่เกินซองละ​ 60​ บาท​ ให้เสียภาษีที่อัตรา​ 20% ออกไปอีก​ 1​ ปี​ และให้เพิ่มภาษียาเส้น​ เป็น​ 0.1​ บาทต่อกรัม​ มีผลบังคับใช้ 8 พ.ค.นี้ เมื่อว...

มท.จี้ปศุสัตว์เก็บอากรโรงเชือดไก่ 2ปีกระทบท้องถิ่น-เทศบาลสูญเงินมหาศาล

มหาดไทยส่งหนังสือด่วนจี้กรมปศุสัตว์ ทวงถามเหตุผล 3 รอบไม่คลอด "กฎกระทรวง" เก็บอากร-ค่าธรรมเนียมการเชือดไก่-หมู ทั้งที่กฎหมายใหม่ประกาศใช้มาครบ 2 ปีแล้ว ส่งผลกระทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลสูญรายไ...

ครม.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวง-ประกาศปิโตรเลียมรอบใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม ออกตามความในพระราชบัญญ...

ข่าวน่าสนใจ