Home Tags กลุ่มธุรกิจ TCP

Tag: กลุ่มธุรกิจ TCP

“TCP” โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

เพราะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อส...

TCP ชูแผน 5 ปี ระยะ 2 มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 มิติ

คอลัมน์ CSR Talk เมื่อไม่นานมานี้ "กลุ่มธุรกิจ TCP" ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเ...

ข่าวน่าสนใจ