Home Tags กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.

Tag: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.

กสศ. ระดมความเห็น ปชช. ร่วมสร้างการศึกษาเท่าเทียม

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ โดยสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงา...

บทบาทภารกิจ กสศ. สร้างความเสมอภาคการศึกษา

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ในการปฏิรูปประเทศ เรื่องนี้จึงมีความสำคัญและมีความท้าทาย ทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็น 1 ใน 2 เรื่องที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เนื่องจากรัฐธรรมมูญ มาตรา 54...

กสศ.แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา ดัน “ISEE” ป้อนเด็กคืนสู่โรงเรียน

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันหาทางออกโดยการพูดคุย ถกเถียงถึงปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขอย่างเหมาะสม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อม...

ข่าวน่าสนใจ