Home Tags ค่าฝากครรภ์

Tag: ค่าฝากครรภ์

เร่งมีลูกช่วยชาติ! ครม.ไฟเขียว เพิ่มค่าลดหย่อนลูกคนที่สอง-ค่าฝากครรภ์-ค่าคลอด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ท...

ข่าวน่าสนใจ