Home Tags จัดสรรน้ำเล่นสงกรานต์

Tag: จัดสรรน้ำเล่นสงกรานต์

ชป.จัดสรรน้ำเล่นสงกรานต์

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน (ชป.) กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กรมฯได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสนับสนุนน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิ อ่างเก็บ...

ข่าวน่าสนใจ