Home Tags ต่อตระกูล ยมนาค

Tag: ต่อตระกูล ยมนาค

ต่อตระกูลโพสต์ “อานันท์” ชี้ประเทศจะดีขึ้นมาก ถ้านักการเมืองแก่ๆปล่อยวาง ให้คนรุ่นใหม่ๆมาทำงาน”...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2561 นายต่อตระกูล ยมนาค ประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมร...

ข่าวน่าสนใจ