Home Tags บลูบิคกรุ๊ป

Tag: บลูบิคกรุ๊ป

10 สาเหตุแห่งความล้มเหลวขององค์กร เมื่อต้อง Digital Transformation

ธุรกิจในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแส "ดิจิทัลดิสรัปชั่น"ใครปรับได้เปลี่ยนได้ก็จะตามโลกได้ทัน และอยู่รอดได้ แต่ก็ไม่ใช่ตลอดไปอยู่ดี ทั้งภาครั...

ข่าวน่าสนใจ