Home Tags ประชุมอธิการฯ

Tag: ประชุมอธิการฯ

ที่ประชุมอธิการฯ ตั้ง “หมอบรรจง” แจง ก.พ.อ.ปรับเกณฑ์ขอ “ศ.-รศ.-ผศ.”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบ...

ข่าวน่าสนใจ