Home Tags พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

Tag: พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสา...

ข่าวน่าสนใจ