Home Tags พายุใต้ฝุ่นเชบี

Tag: พายุใต้ฝุ่นเชบี

‘ในหลวง’ มีพระราชสาส์นถึง สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น แสดงความเสียพระราชหฤทัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว กรณีพายุใต้ฝุ่นเชบีเคลื่อนตัวขึ้นฝั...

ข่าวน่าสนใจ