Home Tags มณฑลแห่งความยั่งยืน

Tag: มณฑลแห่งความยั่งยืน

6 ทิศทาง CSR ปี”61 “ให้” มากกว่าที่สังคม “ร้องขอ”

เมื่อทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เพียงเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการรับผิดชอบต่อชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการ หรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่ต้องตอบโจทย์สากลของโลก ขณะเดียวกันวิถีของการดำ...

มณฑลแห่งความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ความยั่งยืน (sustainability) ถูกจัดให้เป็นวาระของการพัฒนาในทุกระดับ โดยในระดับโลกมีการกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไว้ 17 ข้อ ในระดับประเทศ มีก...

ข่าวน่าสนใจ